Patents Assigned to FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.
 • Patent number: 8733649
  Abstract: An exemplary Data Matrix barcode decoding chip, comprising: a characteristic searching unit configured for searching for a characteristic pattern in the barcode image to determine pixel coordinates of the characteristic pattern; a barcode parameter acquiring unit configured for acquiring a barcode parameter according to the pixel coordinates of the characteristic pattern; a correction characteristic acquiring unit configured for searching for a characteristic position in the barcode image and acquiring a correction characteristic according to the characteristic position; a module information processing unit configured for calculating a grayscale value corresponding to a module according to the barcode parameter and the correction characteristic; a binarizing unit configured for binarizing the module; a codeword extracting unit configured for extracting a codeword according to the binarized module; and an error correction and decoding unit configured for decoding the codeword.
  Type: Grant
  Filed: May 31, 2011
  Date of Patent: May 27, 2014
  Assignee: Fujian Newland Computer Co., Ltd.
  Inventors: Qiang Cai, Wenchuan Chen, Yousen Qiu, Tao Yang
 • Patent number: 8596538
  Abstract: An exemplary barcode decoding chip includes a scan module, a boundary identification module, a direction identification module, a bar space boundary processing module, a symbol parameter identification module, a symbol character extraction module, and a decoding module.
  Type: Grant
  Filed: May 31, 2011
  Date of Patent: December 3, 2013
  Assignee: Fujian Newland Computer Co., Ltd.
  Inventors: Yali Sun, Dong Guo, Rongsheng Liu, Xianfu Wang, Lunyu Hu, Wenchuan Chen, Qiang Cai, Xiaodan Cai, Qingcai Zhang, Chunguang Zheng, Yousen Qiu, Zhilong Lin, Guoliang Zhuang, Zhiyu Wu
 • Patent number: 8550352
  Abstract: An exemplary QR barcode decoding chip includes a characteristic searching unit configured for searching for a characteristic pattern in the barcode image to determine pixel coordinates of the characteristic pattern; a barcode parameter acquiring unit configured for acquiring a barcode parameter according to the pixel coordinates of the characteristic pattern; a version/format parameter acquiring unit configured for acquiring a version/format parameter; a correction characteristic acquiring unit configured for searching for a characteristic position in the barcode image and acquiring a correction characteristic according to the characteristic position; a module information processing unit configured for calculating a grayscale value corresponding to a module according to the version/format parameter, the barcode parameter and the correction characteristic; a binarizing unit configured for binarizing the module; a codeword extracting unit configured for extracting a codeword according to the binarized module; a
  Type: Grant
  Filed: May 31, 2011
  Date of Patent: October 8, 2013
  Assignee: Fujian Newland Computer Co., Ltd.
  Inventors: Dong Guo, Rongsheng Liu, Xianfu Wang, Fusheng Lan
 • Patent number: 8550351
  Abstract: An exemplary matrix-type two-dimensional (2D) barcode decoding chip includes a data storage, a matrix-type 2D barcode identifying modules, and a master-control logic module. The data storage is configured for storing a barcode image. The matrix-type 2D barcode identifying modules are configured for processing the barcode image in parallel. The master-control logic module is configured for controlling operational statuses of the matrix-type 2D barcode identifying modules so that the matrix-type 2D barcode identifying modules calling the barcode image stored in the data storage in sequence.
  Type: Grant
  Filed: May 31, 2011
  Date of Patent: October 8, 2013
  Assignee: Fujian Newland Computer Co., Ltd.
  Inventors: Yali Sun, Wenchuan Chen, Dong Guo, Tao Yang
 • Publication number: 20110290878
  Abstract: An exemplary matrix-type two-dimensional (2D) barcode decoding chip includes a data storage, a matrix-type 2D barcode identifying modules, and a master-control logic module. The data storage is configured for storing a barcode image. The matrix-type 2D barcode identifying modules are configured for processing the barcode image in parallel. The master-control logic module is configured for controlling operational statuses of the matrix-type 2D barcode identifying modules so that the matrix-type 2D barcode identifying modules calling the barcode image stored in the data storage in sequence.
  Type: Application
  Filed: May 31, 2011
  Publication date: December 1, 2011
  Applicant: FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.
  Inventors: Yali Sun, Wenchuan Chen, Dong Guo, Tao Yang
 • Publication number: 20110290880
  Abstract: An exemplary Data Matrix barcode decoding chip, comprising: a characteristic searching unit configured for searching for a characteristic pattern in the barcode image to determine pixel coordinates of the characteristic pattern; a barcode parameter acquiring unit configured for acquiring a barcode parameter according to the pixel coordinates of the characteristic pattern; a correction characteristic acquiring unit configured for searching for a characteristic position in the barcode image and acquiring a correction characteristic according to the characteristic position; a module information processing unit configured for calculating a grayscale value corresponding to a module according to the barcode parameter and the correction characteristic; a binarizing unit configured for binarizing the module; a codeword extracting unit configured for extracting a codeword according to the binarized module; and an error correction and decoding unit configured for decoding the codeword.
  Type: Application
  Filed: May 31, 2011
  Publication date: December 1, 2011
  Applicant: FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.
  Inventors: Qiang Cai, Wenchuan Chen, Yousen Qiu, Tao Yang
 • Publication number: 20110290877
  Abstract: An exemplary barcode decoding chip includes a scan module, a boundary identification module, a direction identification module, a bar space boundary processing module, a symbol parameter identification module, a symbol character acquisition module, and a decoding module.
  Type: Application
  Filed: May 31, 2011
  Publication date: December 1, 2011
  Applicant: FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.
  Inventors: Yali Sun, Dong Guo, Rongsheng Liu, Xianfu Wang, Lunyu Hu, Wenchuan Chen, Qiang Cai, Xiaodan Cai, Qingcai Zhang, Chunguang Zheng, Yousen Qiu, Zhilong Lin, Guoliang Zhuang, Zhiyu Wu
 • Publication number: 20110290884
  Abstract: An exemplary bar code decoding unit includes an interface unit. The bar code image is input into the bar code decoding unit via the interface unit, and the bar code decoding unit decodes the bar code image and outputs decoded information via its interface unit.
  Type: Application
  Filed: May 31, 2011
  Publication date: December 1, 2011
  Applicant: FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.
  Inventors: Qiang Cai, Jianhua Lin, Jun Wu, Chunshui Cai, Feng Liu, Yijin Zhang, Xiaodan Cai, Zhiyu Wu, Minghui Wu, Yongchang Chen
 • Publication number: 20110290879
  Abstract: An exemplary QR barcode decoding chip includes a characteristic searching unit configured for searching for a characteristic pattern in the barcode image to determine pixel coordinates of the characteristic pattern; a barcode parameter acquiring unit configured for acquiring a barcode parameter according to the pixel coordinates of the characteristic pattern; a version/format parameter acquiring unit configured for acquiring a version/format parameter; a correction characteristic acquiring unit configured for searching for a characteristic position in the barcode image and acquiring a correction characteristic according to the characteristic position; a module information processing unit configured for calculating a grayscale value corresponding to a module according to the version/format parameter, the barcode parameter and the correction characteristic; a binarizing unit configured for binarizing the module; a codeword extracting unit configured for extracting a codeword according to the binarized module; a
  Type: Application
  Filed: May 31, 2011
  Publication date: December 1, 2011
  Applicant: FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.
  Inventors: Dong Guo, Rongsheng Liu, Xianfu Wang, Fusheng Lan