Patents by Inventor Meredeth Ann McGowan

Meredeth Ann McGowan has filed for patents to protect the following inventions. This listing includes patent applications that are pending as well as patents that have already been granted by the United States Patent and Trademark Office (USPTO).

 • Patent number: 11319283
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: (Formula (I)). Also disclosed herein are uses of a compound disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of a composition in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: October 4, 2018
  Date of Patent: May 3, 2022
  Assignee: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Meredeth Ann McGowan, Abdelghani Achab, Xavier Fradera, Yongxin Han, Derun Li, Jongwon Lim, Kun Liu, Nunzio Sciammetta, Catherine M. White, Wensheng Yu, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Patent number: 11319295
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: (Formula (I)). Also disclosed herein are uses of a compound disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of a composition in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: October 4, 2018
  Date of Patent: May 3, 2022
  Assignee: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Catherine M. White, Meredeth Ann McGowan, Yongxin Han, Nunzio Sciammetta
 • Patent number: 11111232
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: Also disclosed herein are uses of a compound disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of a composition in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: October 4, 2018
  Date of Patent: September 7, 2021
  Assignee: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Catherine M. White, Abdelghani Achab, Indu T. Bharathan, Xavier Fradera, Yongxin Han, Derun Li, Jongwon Lim, Kun Liu, Meredeth Ann McGowan, Nunzio Sciammetta, Wensheng Yu, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Patent number: 11096930
  Abstract: Disclosed herein are substituted imidazopyridine compounds of formula (I) which are inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) and/or tryptophan-2,3-dioxygenase (TDO) enzymes: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO- and/or TDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO- and/or TDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: April 24, 2017
  Date of Patent: August 24, 2021
  Assignees: Merck Sharp & Dohme Corp., IOmet Pharma Ltd.
  Inventors: Phillip M. Cowley, Meredeth Ann McGowan, Thomas J. Brown, Yongxin Han, Kun Liu, Qinglin Pu, Alan Wise, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Publication number: 20200290996
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: Also disclosed herein are uses of a compound disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of a composition in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: October 4, 2018
  Publication date: September 17, 2020
  Applicant: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Catherine M. White, Abdelghani Achab, Indu T. Bharathan, Xavier Fradera, Yongxin Han, Derun Li, Jongwon Lim, Kun Liu, Meredeth Ann McGowan, Nunzio Sciammetta, Wensheng Yu, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Publication number: 20200277252
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: (Formula (I)). Also disclosed herein are uses of a compound disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of a composition in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: October 4, 2018
  Publication date: September 3, 2020
  Applicant: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Meredeth Ann McGowan, Abdelghani Achab, Xavier Fradera, Yongxin Han, Derun Li, Jongwon Lim, Kun Liu, Nunzio Sciammetta, Catherine M. White, Wensheng Yu, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Publication number: 20200239423
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: (Formula (I)). Also disclosed herein are uses of a compound disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of a composition in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: October 4, 2018
  Publication date: July 30, 2020
  Applicant: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Catherine M. White, Meredeth Ann McGowan, Yongxin Han, Nunzio Sciammetta
 • Publication number: 20200230117
  Abstract: Disclosed herein are substituted imidazopyridine compounds of formula (I) which are inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) and/or tryptophan-2,3-dioxygenase (TDO) enzymes: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO- and/or TDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO- and/or TDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: April 24, 2017
  Publication date: July 23, 2020
  Applicants: IOMet Pharma Ltd., Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Phillip M. Cowley, Meredeth Ann McGowan, Thomas J. Brown, Yongxin Han, Kun Liu, Qinglin Pu, Alan Wise, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Patent number: 10538497
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: December 12, 2016
  Date of Patent: January 21, 2020
  Assignee: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Yongxin Han, Abdelghani Achab, Purakkattle Biju, Yongqi Deng, Xavier Fradera, Liangqin Guo, Shuwen He, Joseph Kozlowski, Ravi Kurukulasuriya, Kun Liu, Meredeth Ann McGowan, Qinglin Pu, Nunzio Sciammetta, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Patent number: 10221178
  Abstract: The instant invention provides compounds of formula I which are PI3K-delta inhibitors, and as such are useful for the treatment of PI3K-delta-mediated diseases such as inflammation, asthma, COPD and cancer.
  Type: Grant
  Filed: June 24, 2016
  Date of Patent: March 5, 2019
  Assignee: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Meredeth Ann McGowan, Hua Zhou, Jason D. Katz, Lihu Yang, Joey L. Methot, Kathryn Ann Lipford, Shimin Xu, Ning Fu, Guoquan Xu, Deqian Bian, Jianmin Fu, Yabin Li, Kin Chiu Fong
 • Publication number: 20180362482
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: December 12, 2016
  Publication date: December 20, 2018
  Applicant: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Yongxin Han, Abdelghani Achab, Purakkattle Biju, Yongqi Deng, Xavier Fradera, Liangqin Guo, Shuwen He, Joseph Kozlowski, Ravi Kurukulasuriya, Kun Liu, Meredeth Ann McGowan, Qinglin Pu, Nunzio Sciammetta, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Patent number: 10100064
  Abstract: The instant invention provides compounds of formula (I) which are PI3K-delta inhibitors, and as such are useful for the treatment of PI3K-delta-mediated diseases such as inflammation, asthma, COPD and cancer.
  Type: Grant
  Filed: June 9, 2015
  Date of Patent: October 16, 2018
  Assignee: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Meredeth Ann McGowan, Kin Chiu Fong, Neville John Anthony, Hua Zhou, Jason D. Katz, Lihu Yang, Chaomin Li, Yuan Tian, Changwei Mu, Baijun Ye, Feng Shi, Xiaoli Zhao, Jianmin Fu, Yabin Li
 • Publication number: 20170114078
  Abstract: The instant invention provides compounds of formula (I) which are PI3K-delta inhibitors, and as such are useful for the treatment of PI3K-delta-mediated diseases such as inflammation, asthma, COPD and cancer.
  Type: Application
  Filed: June 9, 2015
  Publication date: April 27, 2017
  Applicant: Merck Sharp Dohme Corp.
  Inventors: Meredeth Ann McGowan, Kin Chiu Fong, Neville John Anthony, Hua Zhou, Jason D. Katz, Lihu Yang, Chaomin Li, Yuan Tian, Changwei Mu, Baijun Ye, Feng Shi, Xiaoli Zhao, Jianmin Fu, Yabin Li