Patents Assigned to Beijing Unicorn Technology Co., Ltd
 • Patent number: D886103
  Type: Grant
  Filed: January 7, 2019
  Date of Patent: June 2, 2020
  Assignee: Beijing Unicorn Technology Co., Ltd
  Inventor: Yue He
 • Patent number: D890752
  Type: Grant
  Filed: January 31, 2019
  Date of Patent: July 21, 2020
  Assignee: Beijing Unicorn Technology Co., Ltd
  Inventors: Xi Huang, Yue He, Yue Wang, Zhihao Zhao, Liwei Chen, Jun Wang