Patents by Inventor Tsuneo Oda

Tsuneo Oda has filed for patents to protect the following inventions. This listing includes patent applications that are pending as well as patents that have already been granted by the United States Patent and Trademark Office (USPTO).

 • Publication number: 20200385346
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having an orexin type 2 receptor agonist activity. A compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as described in the specification, or a salt thereof, has an orexin type 2 receptor agonist activity, and is useful as an agent for the prophylaxis or treatment of narcolepsy.
  Type: Application
  Filed: August 2, 2018
  Publication date: December 10, 2020
  Applicant: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Tatsuhiko FUJIMOTO, Kentaro RIKIMARU, Koichiro FUKUDA, Hiromichi SUGIMOTO, Takahiro MATSUMOTO, Yuichi KAJITA, Satoshi MIKAMI, Yuhei MIYANOHANA, Tatsuki KOIKE, Masaki DAINI, Masaki OGINO, Kohei TAKEUCHI, Tohru MIYAZAKI, Yoshiteru ITO, Norihito TOKUNAGA, Takahiro SUGIMOTO, Tsuneo ODA, Yasutaka HOASHI, Yasushi HATTORI, Keisuke IMAMURA
 • Publication number: 20200247747
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having an orexin type 2 receptor agonist activity. A compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as described in the specification, or a salt thereof has an orexin type 2 receptor agonist activity, and is useful as an agent for the prophylaxis or treatment of narcolepsy.
  Type: Application
  Filed: January 30, 2020
  Publication date: August 6, 2020
  Applicant: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Yasushi Hattori, Yuhei Miyanohana, Yuichi Kajita, Tatsuki Koike, Yasutaka Hoashi, Norihito Tokunaga, Alexander Martin Pawliczek, Tsuneo Oda, Tohru Miyazaki, Yoshiteru Ito, Kohei Takeuchi, Keisuke Imamura, Takahiro Sugimoto
 • Publication number: 20200207715
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having an orexin type 2 receptor agonist activity. A compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as described in the specification, or a salt thereof, is useful as an agent for the prophylaxis or treatment of narcolepsy.
  Type: Application
  Filed: March 6, 2020
  Publication date: July 2, 2020
  Applicant: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Yuichi Kajita, Yuhei MIYANOHANA, Tatsuki KOIKE, Kohei TAKEUCHI, Yoshiteru ITO, Norihito TOKUNAGA, Takahiro SUGIMOTO, Tohru MIYAZAKI, Tsuneo ODA, Yasutaka HOASHI, Yasushi HATTORI, Keisuke IMAMURA
 • Publication number: 20200207734
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having an orexin type 2 receptor agonist activity. A compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as described in the specification, or a salt thereof, is useful as an agent for the prophylaxis or treatment of narcolepsy.
  Type: Application
  Filed: August 2, 2018
  Publication date: July 2, 2020
  Applicant: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Yuichi KAJITA, Satoshi MIKAMI, Yuhei MIYANOHANA, Tatsuki KOIKE, Masaki DAINI, Norio OYABU, Masaki OGINO, Kohei TAKEUCHI, Yoshiteru ITO, Norihito TOKUNAGA, Takahiro SUGIMOTO, Tohru MIYAZAKI, Tsuneo ODA, Yasutaka HOASHI, Yasushi HATTORI, Keisuke IMAMURA
 • Patent number: 10584097
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having an orexin type 2 receptor agonist activity. A compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as described in the specification, or a salt thereof, is useful as an agent for the prophylaxis or treatment of narcolepsy.
  Type: Grant
  Filed: September 20, 2019
  Date of Patent: March 10, 2020
  Assignee: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Yuichi Kajita, Yuhei Miyanohana, Tatsuki Koike, Kohei Takeuchi, Yoshiteru Ito, Norihito Tokunaga, Takahiro Sugimoto, Tohru Miyazaki, Tsuneo Oda, Yasutaka Hoashi, Yasushi Hattori, Keisuke Imamura
 • Publication number: 20200017444
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having an orexin type 2 receptor agonist activity. A compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as described in the specification, or a salt thereof, is useful as an agent for the prophylaxis or treatment of narcolepsy.
  Type: Application
  Filed: September 20, 2019
  Publication date: January 16, 2020
  Applicant: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Yuichi KAJITA, Satoshi MIKAMI, Yuhei MIYANOHANA, Tatsuki KOIKE, Masaki DAINI, Norio OYABU, Masaki OGINO, Kohei TAKEUCHI, Yoshiteru ITO, Norihito TOKUNAGA, Takahiro SUGIMOTO, Tohru MIYAZAKI, Tsuneo ODA, Yasutaka HOASHI, Yasushi HATTORI, Keisuke IMAMURA
 • Publication number: 20200010487
  Abstract: The present invention relates to compound (I) or a salt thereof which has a ROR?t inhibitory action. In the formula (I), each symbol is as defined in the specification.
  Type: Application
  Filed: September 19, 2019
  Publication date: January 9, 2020
  Inventors: Satoshi Yamamoto, Junya Shirai, Mitsunori Kono, Yoshihide Tomata, Ayumu Sato, Atsuko Ochida, Yoshiyuki Fukase, Shoji Fukumoto, Tsuneo Oda, Hidekazu Tokuhara, Naoki Ishii, Yusuke Sasaki
 • Patent number: 10472376
  Abstract: The present invention relates to compound (I) or a salt thereof which has a ROR?t inhibitory action. In the formula (I), each symbol is as defined in the specification.
  Type: Grant
  Filed: July 2, 2014
  Date of Patent: November 12, 2019
  Assignee: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
  Inventors: Satoshi Yamamoto, Junya Shirai, Mitsunori Kono, Yoshihide Tomata, Ayumu Sato, Atsuko Ochida, Yoshiyuki Fukase, Shoji Fukumoto, Tsuneo Oda, Hidekazu Tokuhara, Naoki Ishii, Yusuke Sasaki
 • Patent number: 10428023
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having an orexin type 2 receptor agonist activity. A compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as described in the specification, or a salt thereof, is useful as an agent for the prophylaxis or treatment of narcolepsy.
  Type: Grant
  Filed: August 2, 2018
  Date of Patent: October 1, 2019
  Assignee: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Yuichi Kajita, Yuhei Miyanohana, Tatsuki Koike, Kohei Takeuchi, Yoshiteru Ito, Norihito Tokunaga, Takahiro Sugimoto, Tohru Miyazaki, Tsuneo Oda, Yasutaka Hoashi, Yasushi Hattori, Keisuke Imamura
 • Publication number: 20190192549
  Abstract: The present disclosure provides a compound having a STING agonistic activity, which may be expected to be useful as an agent for the prophylaxis or treatment of STING-related diseases. The present disclosure relates to a compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as defined in the description, or a salt thereof.
  Type: Application
  Filed: November 9, 2018
  Publication date: June 27, 2019
  Inventors: MASATO YOSHIKAWA, Morihisa Saitoh, Taisuke Kato, Yayoi Yoshitomi, Tomohiro Seki, Yasuo Nakagawa, Yusuke Tominari, Masaki Seto, Yusuke Sasaki, Masanori Okaniwa, Tsuneo Oda, Akito Shibuya, Kosuke Hidaka, Zenyu Shiokawa, Shumpei Murata, Atsutoshi Okabe, Yoshihisa Nakada, Michiyo Mochizuki, Brian Scott Freeze, Taisuke Tawaraishi, Yasufumi Wada, Paul D. Greenspan
 • Publication number: 20190040010
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having an orexin type 2 receptor agonist activity. A compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as described in the specification, or a salt thereof, is useful as an agent for the prophylaxis or treatment of narcolepsy.
  Type: Application
  Filed: August 2, 2018
  Publication date: February 7, 2019
  Applicant: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Yuichi Kajita, Satoshi MIKAMI, Yuhei MIYANOHANA, Tatsuki KOIKE, Masaki DAINI, Norio OHYABU, Masaki OGINO, Kohei TAKEUCHI, Yoshiteru ITO, Norihito TOKUNAGA, Takahiro SUGIMOTO, Tohru MIYAZAKI, Tsuneo ODA, Yasutaka HOASHI, Yasushi HATTORI, Keisuke IMAMURA
 • Publication number: 20180319812
  Abstract: The present invention relates to compound (I) or a salt thereof which has a ROR?t inhibitory action. wherein each symbol is as defined in the specification.
  Type: Application
  Filed: July 13, 2018
  Publication date: November 8, 2018
  Inventors: Satoshi Yamamoto, Junya Shirai, Hiroyuki Watanabe, Shoji Fukumoto, Tsuneo Oda, Hidekazu Tokuhara, Yoshihide Tomata, Naoki Ishii, Michiko Tawada, Mitsunori Kono, Atsuko Ochida, Takashi Imada, Yoshiyuki Fukase, Tomoya Yukawa
 • Patent number: 10093629
  Abstract: Provided are heterocyclic compounds having a ROR?t inhibitory action represented by the formula (I): wherein each symbol is as defined in the specification, or a salt thereof.
  Type: Grant
  Filed: June 30, 2015
  Date of Patent: October 9, 2018
  Assignee: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Satoshi Yamamoto, Junya Shirai, Tsuneo Oda, Mitsunori Kono, Atsuko Ochida, Takashi Imada, Hidekazu Tokuhara, Yoshihide Tomata, Naoki Ishii, Michiko Tawada, Yoshiyuki Fukase, Tomoya Yukawa, Shoji Fukumoto
 • Patent number: 10053468
  Abstract: The present invention relates to compound (I) or a salt thereof which has a ROR?t inhibitory action. wherein each symbol is as defined in the specification.
  Type: Grant
  Filed: July 2, 2014
  Date of Patent: August 21, 2018
  Assignee: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Satoshi Yamamoto, Junya Shirai, Hiroyuki Watanabe, Shoji Fukumoto, Tsuneo Oda, Hidekazu Tokuhara, Yoshihide Tomata, Naoki Ishii, Michiko Tawada, Mitsunori Kono, Atsuko Ochida, Takashi Imada, Yoshiyuki Fukase, Tomoya Yukawa
 • Patent number: 10000488
  Abstract: The problem of the present invention is to provide a compound having a superior ROR?t inhibitory action, and useful as a prophylactic or therapeutic agent for psoriasis, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, uveitis, asthma, ankylopoietic spondylarthritis, systemic lupus erythematosus, chronic obstructive pulmonary disease or the like. The present invention relates to a compound represented by the formula (I): [wherein each symbol is as described in the DESCRIPTION] or a salt thereof, which has an ROR?t inhibitory action, and useful as a prophylactic or therapeutic agent for psoriasis, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, uveitis, asthma, ankylopoietic spondylarthritis, systemic lupus erythematosus, chronic obstructive pulmonary disease or the like.
  Type: Grant
  Filed: September 10, 2015
  Date of Patent: June 19, 2018
  Assignee: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Satoshi Yamamoto, Junya Shirai, Tsuneo Oda, Takashi Imada, Mitsunori Kono, Ayumu Sato, Yoshihide Tomata, Atsuko Ochida, Naoki Ishii, Yusuke Sasaki, Yoshiyuki Fukase, Tomoya Yukawa, Shoji Fukumoto
 • Patent number: 9834520
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having an ROR?t inhibitory action. The present invention relates to a compound represented by the formula (I): wherein Ar is a the partial structure (1) to the partial structure (5), Q is a bivalent group selected from the group consisting of (Ia)-(If), and B is a ring optionally having substituent(s), or a salt thereof.
  Type: Grant
  Filed: March 13, 2014
  Date of Patent: December 5, 2017
  Assignee: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Satoshi Yamamoto, Junya Shirai, Yoshiyuki Fukase, Ayumu Sato, Mitsunori Kouno, Yoshihide Tomata, Atsuko Ochida, Kazuko Yonemori, Tsuneo Oda, Tomoya Yukawa
 • Publication number: 20170253591
  Abstract: The problem of the present invention is to provide a compound having a superior ROR?t inhibitory action, and useful as a prophylactic or therapeutic agent for psoriasis, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, uveitis, asthma, ankylopoietic spondylarthritis, systemic lupus erythematosus, chronic obstructive pulmonary disease or the like. The present invention relates to a compound represented by the formula (I): [wherein each symbol is as described in the DESCRIPTION] or a salt thereof, which has an ROR?t inhibitory action, and useful as a prophylactic or therapeutic agent for psoriasis, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, uveitis, asthma, ankylopoietic spondylarthritis, systemic lupus erythematosus, chronic obstructive pulmonary disease or the like.
  Type: Application
  Filed: September 10, 2015
  Publication date: September 7, 2017
  Inventors: Satoshi YAMAMOTO, Junya SHIRAI, Tsuneo ODA, Takashi IMADA, Mitsunori KONO, Ayumu SATO, Yoshihide TOMATA, Atsuko OCHIDA, Naoki ISHII, Yusuke SASAKI, Yoshiyuki FUKASE, Tomoya YUKAWA, Shoji FUKUMOTO
 • Publication number: 20170144973
  Abstract: Provided are heterocyclic compounds having a ROR?t inhibitory action represented by the formula (I): wherein each symbol is as defined in the specification, or a salt thereof.
  Type: Application
  Filed: June 30, 2015
  Publication date: May 25, 2017
  Applicant: Takenda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Satoshi YAMAMOTO, Junya SHIRAI, Tsuneo ODA, Mitsunori KONO, Atsuko OCHIDA, Takashi IMADA, Hidekazu TOKUHARA, Yoshihide TOMATA, Naoki ISHII, Michiko TAWADA, Yoshiyuki FUKASE, Tomoya YUKAWA, Shoji FUKUMOTO
 • Patent number: 9650343
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having a ROR?t inhibitory action. The present invention relates to a compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as defined in the specification. or a salt thereof.
  Type: Grant
  Filed: February 26, 2016
  Date of Patent: May 16, 2017
  Assignee: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Satoshi Yamamoto, Junya Shirai, Tsuneo Oda, Mitsunori Kono, Atsuko Ochida, Takashi Imada, Hidekazu Tokuhara, Yoshihide Tomata, Naoki Ishii, Michiko Tawada, Yoshiyuki Fukase, Tomoya Yukawa, Shoji Fukumoto
 • Patent number: 9630924
  Abstract: The present invention provides a heterocyclic compound having a ROR?t inhibitory action. The present invention relates to a compound represented by the formula (I): wherein each symbol is as defined in the specification. or a salt thereof.
  Type: Grant
  Filed: February 26, 2016
  Date of Patent: April 25, 2017
  Assignee: Takeda Pharmaceutical Company Limited
  Inventors: Satoshi Yamamoto, Junya Shirai, Tsuneo Oda, Mitsunori Kono, Atsuko Ochida, Takashi Imada, Hidekazu Tokuhara, Yoshihide Tomata, Naoki Ishii, Michiko Tawada, Yoshiyuki Fukase, Tomoya Yukawa, Shoji Fukumoto