Patents by Inventor Yongxin Han

Yongxin Han has filed for patents to protect the following inventions. This listing includes patent applications that are pending as well as patents that have already been granted by the United States Patent and Trademark Office (USPTO).

 • Publication number: 20220235028
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: Also disclosed herein are uses of the compounds disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: June 8, 2020
  Publication date: July 28, 2022
  Applicant: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Yongxin Han, Yongqi Deng, Hua Zhou, Meredeth A. McGowan, Hongjun Zhang, Wensheng Yu, Brett A. Hopkins, Xavier Fradera, Nunzio Sciammetta
 • Patent number: 11353442
  Abstract: The invention provides a physical simulation experimental device and method for water invasion and drainage gas recovery in gas reservoir, and the experimental device includes: a heterogeneous reservoir model having a first core holder, a second core holder, a third core holder and a fourth core holder, wherein the third core holder is connected between the first core holder and the second core holder, and the fourth core holder is connected between an outlet end of the first core holder and an outlet end of the second core holder; a gas injection mechanism having a gas injection bottle and a gas injection cylinder; a water body simulation mechanism having a water storage tank and a water injection pump. The invention can simulate and reveal different drainage gas recovery modes, timings, scales and their influences on the recovery ratio of the gas reservoir.
  Type: Grant
  Filed: October 25, 2019
  Date of Patent: June 7, 2022
  Assignee: PETROCHINA COMPANY LIMITED
  Inventors: Xuan Xu, Xizhe Li, Yong Hu, Yongxin Han, Yunsheng Wei, Yujin Wan, Chunyan Jiao, Zhenhua Guo, Haifa Tang, Weigang Huang, Guangzhen Chu, Yunhe Su
 • Patent number: 11352320
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: May 28, 2019
  Date of Patent: June 7, 2022
  Assignee: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Shuwen He, Dane Clausen, Liangqin Guo, Yongxin Han, Xianhai Huang, Alexander Pasternak, Qinglin Pu, Dong Xiao, Li Xiao, Feng Ye, Hongjun Zhang
 • Patent number: 11319283
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: (Formula (I)). Also disclosed herein are uses of a compound disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of a composition in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: October 4, 2018
  Date of Patent: May 3, 2022
  Assignee: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Meredeth Ann McGowan, Abdelghani Achab, Xavier Fradera, Yongxin Han, Derun Li, Jongwon Lim, Kun Liu, Nunzio Sciammetta, Catherine M. White, Wensheng Yu, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Patent number: 11319295
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: (Formula (I)). Also disclosed herein are uses of a compound disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of a composition in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: October 4, 2018
  Date of Patent: May 3, 2022
  Assignee: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Catherine M. White, Meredeth Ann McGowan, Yongxin Han, Nunzio Sciammetta
 • Patent number: 11267786
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: May 28, 2019
  Date of Patent: March 8, 2022
  Assignee: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Shuwen He, Yongxin Han, Alexander Pasternak
 • Publication number: 20210403469
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: Formula (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: November 1, 2019
  Publication date: December 30, 2021
  Applicant: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Yongxin Han, David Jonathan Bennett, Indu Bharathan, Liangqin Guo, Brett A. Hopkins, Xianhai Huang, Derun Li, Min Lu, Alexander Pasternak, David L. Sloman, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Patent number: 11208407
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: (I) Also disclosed herein are uses of the compounds disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: July 30, 2018
  Date of Patent: December 28, 2021
  Assignee: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Hua Zhou, Abdelghani Achab, Xavier Fradera, Yongxin Han, Derun Li, Meredeth A. McGowan, Nunzio Sciammetta, David L. Sloman, Wensheng Yu
 • Publication number: 20210395240
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: October 28, 2019
  Publication date: December 23, 2021
  Applicant: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Dane Clausen, Xavier Fradera, Liangqin Guo, Yongxin Han, Shuwen He, Joseph Kozlowski, Guoqing Li, Theodore A. Martinot, Alexander Pasternak, David Sloman, Li Xiao, Wensheng Yu, Rui Zhang
 • Publication number: 20210393600
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: April 15, 2019
  Publication date: December 23, 2021
  Applicant: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Liangqin Guo, Hongjun Zhang, Ping Chen, Dane Clausen, Xavier Fradera, Yongxin Han, Shuwen He, Xianhai Huang, Alexander Pasternak, Qinglin Pu, Li Xiao, Feng Ye
 • Patent number: 11203586
  Abstract: An iridinesulfonamide compound having isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) inhibitory activity, pharmaceutically acceptable salts, solvates or hydrates thereof, a pharmaceutical composition, as well as use of the compound or the pharmaceutically acceptable salts, solvates or hydrates thereof, and the pharmaceutical composition thereof in treating IDH1 mutation induced cancer.
  Type: Grant
  Filed: March 22, 2017
  Date of Patent: December 21, 2021
  Assignees: Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd., Lianyungang Runzhong Pharmaceutical Co., Ltd., Centaurus Biopharma Co., Ltd.
  Inventors: Li Zhu, Yanqing Yang, Liguang Dai, Xiaowei Duan, Zhao Yang, Hui Zhang, Yuandong Hu, Yong Peng, Yongxin Han, Rui Zhao, Xin Tian, Shanchun Wang
 • Publication number: 20210380572
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: October 11, 2019
  Publication date: December 9, 2021
  Applicant: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Dane Clausen, Ping Chen, Xavier Fradera, Liangqin Guo, Yongxin Han, Shuwen He, Jongwon Lim, Theodore A. Martinot, Alexander Pasternak, Li Xiao, Wensheng Yu
 • Publication number: 20210330676
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: August 16, 2019
  Publication date: October 28, 2021
  Applicant: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Dane Clausen, Xavier Fradera, Liangqin Guo, Yongxin Han, Shuwen He, Xianhai Huang, Joseph Kozlowski, Guoqing Li, Jongwon Lim, Theodore A. Martinot, Alexander Pasternak, Nunzio Sciammetta, Andreas Verras, Li Xiao, Wensheng Yu, Rui Zhang
 • Publication number: 20210317091
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof. Also disclosed herein are uses of a compound disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of a composition in the potential treatment or prevention of an 1DO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: November 9, 2018
  Publication date: October 14, 2021
  Applicant: MERCK SHARP & DOHME CORP.
  Inventors: Yongxin Han, Abdelghani Achab, Indu Bharathan, Xavier Fradera, Derun Li, Nunzio Sciammetta, Wensheng Yu
 • Patent number: 11111240
  Abstract: Provided are a sultam compound having isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) inhibitory activity as represented by formula I or pharmaceutically-acceptable salts, solvates or hydrates thereof, a preparation method thereof, and a pharmaceutical composition containing the compound. The compound or the pharmaceutically-acceptable salts, solvates or hydrates thereof, and the pharmaceutical composition containing the compound can be used to treat IDH1 mutation-induced cancers.
  Type: Grant
  Filed: March 22, 2017
  Date of Patent: September 7, 2021
  Assignees: Chai Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd., Lianyungang Runzhong Pharmaceutical Co., Ltd., Centaurus Biopharma Co., Ltd.
  Inventors: Li Zhu, Xiaowei Duan, Liguang Dai, Zhao Yang, Yanqing Yang, Hui Zhang, Yuandong Hu, Yong Peng, Yongxin Han, Rui Zhao, Xin Tian, Shanchun Wang
 • Patent number: 11111232
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: Also disclosed herein are uses of a compound disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of a composition in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: October 4, 2018
  Date of Patent: September 7, 2021
  Assignee: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Catherine M. White, Abdelghani Achab, Indu T. Bharathan, Xavier Fradera, Yongxin Han, Derun Li, Jongwon Lim, Kun Liu, Meredeth Ann McGowan, Nunzio Sciammetta, Wensheng Yu, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Patent number: 11103493
  Abstract: Disclosed herein is a compound of formula (I), or a pharmaceutically acceptable salt thereof: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds disclosed herein in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising a compound disclosed herein. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: July 30, 2018
  Date of Patent: August 31, 2021
  Assignee: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Hua Zhou, Xavier Fradera, Yongxin Han, Meredeth A. McGowan, Nunzio Sciammetta, Catherine White, Wensheng Yu
 • Patent number: 11096930
  Abstract: Disclosed herein are substituted imidazopyridine compounds of formula (I) which are inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) and/or tryptophan-2,3-dioxygenase (TDO) enzymes: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO- and/or TDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO- and/or TDO-associated disease or disorder.
  Type: Grant
  Filed: April 24, 2017
  Date of Patent: August 24, 2021
  Assignees: Merck Sharp & Dohme Corp., IOmet Pharma Ltd.
  Inventors: Phillip M. Cowley, Meredeth Ann McGowan, Thomas J. Brown, Yongxin Han, Kun Liu, Qinglin Pu, Alan Wise, Hongjun Zhang, Hua Zhou
 • Publication number: 20210214308
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an DO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: May 28, 2019
  Publication date: July 15, 2021
  Applicant: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Shuwen He, Yongxin Han, Alexander Pasternak
 • Publication number: 20210198190
  Abstract: Disclosed herein are compounds of formula (I) which are inhibitors of an IDO enzyme: (I). Also disclosed herein are uses of the compounds in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder. Also disclosed herein are compositions comprising these compounds. Further disclosed herein are uses of the compositions in the potential treatment or prevention of an IDO-associated disease or disorder.
  Type: Application
  Filed: May 28, 2019
  Publication date: July 1, 2021
  Applicant: Merck Sharp & Dohme Corp.
  Inventors: Shuwen He, Dane Clausen, Liangqin Guo, Yongxin Han, Xianhai Huang, Alexander Pasternak, Qinglin Pu, Dong Xiao, Li Xiao, Feng Ye, Hongjun Zhang