Patents by Inventor Zhiyu Wu

Zhiyu Wu has filed for patents to protect the following inventions. This listing includes patent applications that are pending as well as patents that have already been granted by the United States Patent and Trademark Office (USPTO).

 • Patent number: 8596538
  Abstract: An exemplary barcode decoding chip includes a scan module, a boundary identification module, a direction identification module, a bar space boundary processing module, a symbol parameter identification module, a symbol character extraction module, and a decoding module.
  Type: Grant
  Filed: May 31, 2011
  Date of Patent: December 3, 2013
  Assignee: Fujian Newland Computer Co., Ltd.
  Inventors: Yali Sun, Dong Guo, Rongsheng Liu, Xianfu Wang, Lunyu Hu, Wenchuan Chen, Qiang Cai, Xiaodan Cai, Qingcai Zhang, Chunguang Zheng, Yousen Qiu, Zhilong Lin, Guoliang Zhuang, Zhiyu Wu
 • Publication number: 20110290884
  Abstract: An exemplary bar code decoding unit includes an interface unit. The bar code image is input into the bar code decoding unit via the interface unit, and the bar code decoding unit decodes the bar code image and outputs decoded information via its interface unit.
  Type: Application
  Filed: May 31, 2011
  Publication date: December 1, 2011
  Applicant: FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.
  Inventors: Qiang Cai, Jianhua Lin, Jun Wu, Chunshui Cai, Feng Liu, Yijin Zhang, Xiaodan Cai, Zhiyu Wu, Minghui Wu, Yongchang Chen
 • Publication number: 20110290877
  Abstract: An exemplary barcode decoding chip includes a scan module, a boundary identification module, a direction identification module, a bar space boundary processing module, a symbol parameter identification module, a symbol character acquisition module, and a decoding module.
  Type: Application
  Filed: May 31, 2011
  Publication date: December 1, 2011
  Applicant: FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.
  Inventors: Yali Sun, Dong Guo, Rongsheng Liu, Xianfu Wang, Lunyu Hu, Wenchuan Chen, Qiang Cai, Xiaodan Cai, Qingcai Zhang, Chunguang Zheng, Yousen Qiu, Zhilong Lin, Guoliang Zhuang, Zhiyu Wu