Zipper Type Patents (Class D11/221)
 • Patent number: D803095
  Type: Grant
  Filed: December 16, 2016
  Date of Patent: November 21, 2017
  Assignee: YKK Corporation
  Inventors: Massimiliano Di Girolami, Yoshikazu Hamada
 • Patent number: D804986
  Type: Grant
  Filed: December 29, 2016
  Date of Patent: December 12, 2017
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Gollen Qiu, William Qiu, Ali Lv, Andy Zeng, Fukang Wu
 • Patent number: D804987
  Type: Grant
  Filed: December 29, 2016
  Date of Patent: December 12, 2017
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Gollen Qiu, William Qiu, Ali Lv, Andy Zeng, Fukang Wu
 • Patent number: D804988
  Type: Grant
  Filed: December 29, 2016
  Date of Patent: December 12, 2017
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Gollen Qiu, William Qiu, Ali Lv, Andy Zeng, Fukang Wu
 • Patent number: D804989
  Type: Grant
  Filed: December 29, 2016
  Date of Patent: December 12, 2017
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Gollen Qiu, William Qiu, Wenqi Zhang, Ali Lv, Andy Zeng, Fukang Wu
 • Patent number: D809426
  Type: Grant
  Filed: September 14, 2016
  Date of Patent: February 6, 2018
  Inventor: Eric Gates
 • Patent number: D812520
  Type: Grant
  Filed: December 16, 2016
  Date of Patent: March 13, 2018
  Assignee: YKK Corporation
  Inventors: Massimiliano Di Girolami, Yoshikazu Hamada
 • Patent number: D813090
  Type: Grant
  Filed: June 27, 2016
  Date of Patent: March 20, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANGDONG) INDUSTRIES LTD
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, William Qiu, Ali Lv, Fukang Wu, Andy Zeng
 • Patent number: D813722
  Type: Grant
  Filed: August 29, 2016
  Date of Patent: March 27, 2018
  Assignee: ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
  Inventor: Yishu Huang
 • Patent number: D815563
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2017
  Date of Patent: April 17, 2018
  Assignee: YKK CORPORATION
  Inventor: Miyuki Ohgaku
 • Patent number: D815983
  Type: Grant
  Filed: December 16, 2016
  Date of Patent: April 24, 2018
  Assignee: YKK Corporation
  Inventors: Massimiliano Di Girolami, Yoshikazu Hamada
 • Patent number: D817226
  Type: Grant
  Filed: November 16, 2016
  Date of Patent: May 8, 2018
  Assignee: Grace Tech LLC
  Inventor: Erika M. Graffeo
 • Patent number: D818394
  Type: Grant
  Filed: December 29, 2016
  Date of Patent: May 22, 2018
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Gollen Qiu, William Qiu, Wenqi Zhang, Ali Lv, Andy Zeng, Fukang Wu
 • Patent number: D818871
  Type: Grant
  Filed: November 28, 2016
  Date of Patent: May 29, 2018
  Inventor: Heinz Ramseier
 • Patent number: D820152
  Type: Grant
  Filed: September 8, 2016
  Date of Patent: June 12, 2018
  Assignee: Travel Caddy, Inc.
  Inventor: Henry J. Cowdery
 • Patent number: D820153
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2017
  Date of Patent: June 12, 2018
  Assignee: YKK CORPORATION
  Inventor: Jing Zhang
 • Patent number: D820154
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2017
  Date of Patent: June 12, 2018
  Assignee: YKK CORPORATION
  Inventor: Jing Zhang
 • Patent number: D820155
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2017
  Date of Patent: June 12, 2018
  Assignee: YKK CORPORATION
  Inventor: Miyuki Ohgaku
 • Patent number: D820156
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2017
  Date of Patent: June 12, 2018
  Assignee: YKK CORPORATION
  Inventor: Miyuki Ohgaku
 • Patent number: D820724
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2017
  Date of Patent: June 19, 2018
  Assignee: YKK CORPORATION
  Inventor: Junjun You
 • Patent number: D820725
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2017
  Date of Patent: June 19, 2018
  Assignee: YKK CORPORATION
  Inventor: Junjun You
 • Patent number: D820726
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2017
  Date of Patent: June 19, 2018
  Assignee: YKK CORPORATION
  Inventor: Simei Xu
 • Patent number: D820727
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2017
  Date of Patent: June 19, 2018
  Assignee: YKK CORPORATION
  Inventor: Shijie Zhang
 • Patent number: D820728
  Type: Grant
  Filed: June 15, 2017
  Date of Patent: June 19, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANG DONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Guoliang Qiu, Wei Qiu, Zongjian Lyu, Jianan Zeng
 • Patent number: D821260
  Type: Grant
  Filed: September 14, 2016
  Date of Patent: June 26, 2018
  Inventor: Eric Gates
 • Patent number: D821261
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2017
  Date of Patent: June 26, 2018
  Inventor: Aisha A. Alvarez
 • Patent number: D822538
  Type: Grant
  Filed: January 24, 2017
  Date of Patent: July 10, 2018
  Assignee: CHUNG CHWAN ENTERPRISE CO., LTD.
  Inventor: Yu-Pau Lin
 • Patent number: D822539
  Type: Grant
  Filed: August 16, 2017
  Date of Patent: July 10, 2018
  Assignee: LENZIP MANUFACTURING CORPORATION
  Inventor: Paul Lichtenstein
 • Patent number: D822540
  Type: Grant
  Filed: November 13, 2017
  Date of Patent: July 10, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANGDONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventor: Franklin Chi Yen Hung
 • Patent number: D823160
  Type: Grant
  Filed: May 4, 2017
  Date of Patent: July 17, 2018
  Assignee: ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
  Inventor: Renma Zhang
 • Patent number: D823718
  Type: Grant
  Filed: February 7, 2017
  Date of Patent: July 24, 2018
  Assignee: Unitech Zipper & Machinery Co., Ltd.
  Inventor: Jung-Yuan Cheng
 • Patent number: D823719
  Type: Grant
  Filed: September 27, 2017
  Date of Patent: July 24, 2018
  Assignee: Unitech Zipper & Machinery Co., Ltd.
  Inventor: Jung-Yuan Cheng
 • Patent number: D824144
  Type: Grant
  Filed: February 17, 2017
  Date of Patent: July 31, 2018
  Assignee: Hanes Innerwear Australia Pty Ltd
  Inventor: Rebecca Watson
 • Patent number: D824285
  Type: Grant
  Filed: September 7, 2017
  Date of Patent: July 31, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANGDONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Guoliang Qiu, Wei Qiu, Zongjian Lyu, Fukang Wu, Jianan Zeng
 • Patent number: D824286
  Type: Grant
  Filed: September 7, 2017
  Date of Patent: July 31, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANGDONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Guoliang Qiu, Wei Qiu, Zongjian Lyu, Fukang Wu, Jianan Zeng
 • Patent number: D828220
  Type: Grant
  Filed: September 8, 2017
  Date of Patent: September 11, 2018
  Assignee: YKK Corporation
  Inventors: Hsien Hsiang Hsu, Shinya Honda
 • Patent number: D828221
  Type: Grant
  Filed: September 8, 2017
  Date of Patent: September 11, 2018
  Assignee: YKK Corporation
  Inventors: Hsien Hsiang Hsu, Shinya Honda
 • Patent number: D828783
  Type: Grant
  Filed: June 15, 2017
  Date of Patent: September 18, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANGDONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Guoliang Qiu, Wei Qiu, Zongjian Lyu, Jianan Zeng
 • Patent number: D828784
  Type: Grant
  Filed: August 2, 2017
  Date of Patent: September 18, 2018
  Assignee: TAI HING ZIPPER FACTORY COMPANY LIMITED
  Inventor: Patrick Wong
 • Patent number: D829600
  Type: Grant
  Filed: July 24, 2017
  Date of Patent: October 2, 2018
  Assignee: Thule, Inc.
  Inventor: Mark Thibadeau
 • Patent number: D829601
  Type: Grant
  Filed: September 8, 2017
  Date of Patent: October 2, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANGDONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Guoliang Qiu, Wei Qiu, Zongjian Lyu, Fukang Wu, Jianan Zeng
 • Patent number: D829602
  Type: Grant
  Filed: September 8, 2017
  Date of Patent: October 2, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANGDONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Guoliang Qiu, Wei Qiu, Zongjian Lyu, Fukang Wu, Jianan Zeng
 • Patent number: D830895
  Type: Grant
  Filed: September 1, 2017
  Date of Patent: October 16, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANG DONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Guoliang Qiu, Wei Qiu, Zongjian Lyu, Fukang Wu, Jianan Zeng
 • Patent number: D831536
  Type: Grant
  Filed: June 15, 2017
  Date of Patent: October 23, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANG DONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Guoliang Qiu, Wei Qiu, Zongjian Lyu, Fukang Wu
 • Patent number: D833910
  Type: Grant
  Filed: November 13, 2017
  Date of Patent: November 20, 2018
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANGDONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventor: Franklin Chi Yen Hung
 • Patent number: D843265
  Type: Grant
  Filed: October 26, 2017
  Date of Patent: March 19, 2019
  Assignee: Travel Caddy, Inc.
  Inventor: Jason Michael Kramer
 • Patent number: D845831
  Type: Grant
  Filed: November 30, 2017
  Date of Patent: April 16, 2019
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANGDONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventor: Franklin Chi Yen Hung
 • Patent number: D846436
  Type: Grant
  Filed: November 13, 2017
  Date of Patent: April 23, 2019
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANGDONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventor: Franklin Chi Yen Hung
 • Patent number: D848311
  Type: Grant
  Filed: February 14, 2017
  Date of Patent: May 14, 2019
  Assignee: IDEAL FASTENER (GUANG DONG) INDUSTRIES LTD.
  Inventors: Franklin Chi Yen Hung, Guoliang Qiu, Wei Qiu, Wenqi Zhang, Zongjian Lyu, Jianan Zeng, Fukang Wu
 • Patent number: D850324
  Type: Grant
  Filed: November 20, 2017
  Date of Patent: June 4, 2019
  Assignee: IDEAL FASTENER (JIANGSU) LTD.
  Inventor: Franklin Chi Yen Hung