Robot Type (e.g., Mechanical Figure) Patents (Class D21/578)
 • Patent number: D869572
  Type: Grant
  Filed: July 31, 2018
  Date of Patent: December 10, 2019
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Akiko Ikoma, Shu Katayama, Mitsutoshi Tokuyama, Tomoyuki Tanaka, Shigeru Kanauchi
 • Patent number: D869576
  Type: Grant
  Filed: August 2, 2018
  Date of Patent: December 10, 2019
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Shu Katayama, Akiko Ikoma, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Masashi Katahira
 • Patent number: D870213
  Type: Grant
  Filed: August 7, 2018
  Date of Patent: December 17, 2019
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Shu Katayama, Akiko Ikoma, Mitsutoshi Tokuyama, Takashi Nakase, Shigeru Kanauchi, Tomoyuki Tanaka
 • Patent number: D870214
  Type: Grant
  Filed: August 8, 2018
  Date of Patent: December 17, 2019
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Akiko Ikoma, Shu Katayama, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Masashi Katahira
 • Patent number: D870215
  Type: Grant
  Filed: August 8, 2018
  Date of Patent: December 17, 2019
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Akiko Ikoma, Shu Katayama, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Yu Funakoshi
 • Patent number: D871516
  Type: Grant
  Filed: August 22, 2018
  Date of Patent: December 31, 2019
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Shu Katayama, Akiko Ikoma, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Masashi Katahira
 • Patent number: D871517
  Type: Grant
  Filed: October 12, 2018
  Date of Patent: December 31, 2019
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Akiko Ikoma, Shu Katayama, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi
 • Patent number: D872194
  Type: Grant
  Filed: January 24, 2018
  Date of Patent: January 7, 2020
  Assignee: Wonder Workshop, Inc.
  Inventors: Wayne Miller, Jussi Timonen, Charles Forth Rosenwasser, Diego Rivas, Dave Heigho
 • Patent number: D873320
  Type: Grant
  Filed: July 28, 2016
  Date of Patent: January 21, 2020
  Assignee: SOFTBANK ROBOTICS EUROPE
  Inventors: Vincent Clerc, Robert Hong
 • Patent number: D873353
  Type: Grant
  Filed: October 26, 2018
  Date of Patent: January 21, 2020
  Assignee: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
  Inventors: Fuminori Kataoka, Hiromi Tonegawa, Norihide Umeyama, Tomotaka Takahashi, Taichi Shimaya
 • Patent number: D873928
  Type: Grant
  Filed: August 1, 2018
  Date of Patent: January 28, 2020
  Assignee: MATATALAB CO., LTD.
  Inventor: Rongxing Su
 • Patent number: D875849
  Type: Grant
  Filed: December 29, 2018
  Date of Patent: February 18, 2020
  Assignee: Shenzhen TBZ Technology Co., LTD.
  Inventor: Jianjun Ouyang
 • Patent number: D881287
  Type: Grant
  Filed: November 28, 2018
  Date of Patent: April 14, 2020
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Shu Katayama, Akiko Ikoma, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Masashi Katahira
 • Patent number: D881288
  Type: Grant
  Filed: November 29, 2018
  Date of Patent: April 14, 2020
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Shu Katayama, Akiko Ikoma, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Tomoyuki Tanaka
 • Patent number: D881289
  Type: Grant
  Filed: November 29, 2018
  Date of Patent: April 14, 2020
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Akiko Ikoma, Shu Katayama, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Masashi Katahira
 • Patent number: D881290
  Type: Grant
  Filed: January 2, 2019
  Date of Patent: April 14, 2020
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Shu Katayama, Akiko Ikoma, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Masashi Katahira
 • Patent number: D882000
  Type: Grant
  Filed: December 20, 2018
  Date of Patent: April 21, 2020
  Assignee: MerchSource, LLC
  Inventor: Crispian Tompkin
 • Patent number: D882705
  Type: Grant
  Filed: November 6, 2017
  Date of Patent: April 28, 2020
  Inventor: Wen-Hsien Lee
 • Patent number: D883402
  Type: Grant
  Filed: October 1, 2018
  Date of Patent: May 5, 2020
  Inventor: Wen-Hsien Lee
 • Patent number: D883403
  Type: Grant
  Filed: March 28, 2019
  Date of Patent: May 5, 2020
  Inventor: Huanqun Chen
 • Patent number: D884092
  Type: Grant
  Filed: January 8, 2019
  Date of Patent: May 12, 2020
  Assignee: BLAST INC.
  Inventor: Junya Okabe
 • Patent number: D886915
  Type: Grant
  Filed: February 14, 2019
  Date of Patent: June 9, 2020
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Akiko Ikoma, Tabito Kurosaka, Shu Katayama, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Tomoyuki Tanaka
 • Patent number: D886916
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2019
  Date of Patent: June 9, 2020
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Shu Katayama, Akiko Ikoma, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Masashi Katahira
 • Patent number: D886917
  Type: Grant
  Filed: February 15, 2019
  Date of Patent: June 9, 2020
  Assignee: TOMY COMPANY, LTD.
  Inventors: Akiko Ikoma, Tabito Kurosaka, Shu Katayama, Mitsutoshi Tokuyama, Shigeru Kanauchi, Masashi Katahira
 • Patent number: D888165
  Type: Grant
  Filed: November 5, 2018
  Date of Patent: June 23, 2020
  Assignee: DMAI, INC.
  Inventors: Peter Michaelian, Thomas P. Mott
 • Patent number: D878488
  Type: Grant
  Filed: September 15, 2017
  Date of Patent: March 17, 2020
  Assignee: Wonder Workshop, Inc.
  Inventors: Jussi Timonen, Charles Forth Rosenwasser, Wayne Miller
 • Patent number: D878489
  Type: Grant
  Filed: April 24, 2018
  Date of Patent: March 17, 2020
  Assignee: Wonder Workshop, Inc.
  Inventors: Mikal Greaves, Jussi Timonen
 • Patent number: D878490
  Type: Grant
  Filed: April 30, 2019
  Date of Patent: March 17, 2020
  Assignee: GROOVE X, INC
  Inventors: Kaname Hayashi, Kota Nezu
 • Patent number: D878491
  Type: Grant
  Filed: April 30, 2019
  Date of Patent: March 17, 2020
  Assignee: GROOVE X, INC.
  Inventors: Kaname Hayashi, Kota Nezu
 • Patent number: D888843
  Type: Grant
  Filed: November 6, 2018
  Date of Patent: June 30, 2020
  Assignee: DMAI, INC.
  Inventors: Peter Michaelian, Thomas P. Mott
 • Patent number: D890861
  Type: Grant
  Filed: December 11, 2017
  Date of Patent: July 21, 2020
  Assignee: LEARNING RESOURCES, INC.
  Inventors: Michael I. Blaustein, Elizabeth M. Ganrude, Barbara Ellen Plain
 • Patent number: D891491
  Type: Grant
  Filed: September 8, 2018
  Date of Patent: July 28, 2020
  Assignee: CICABOOM S.R.L.
  Inventors: Elisabetta Insile, Massimo Tenani
 • Patent number: D891533
  Type: Grant
  Filed: November 2, 2018
  Date of Patent: July 28, 2020
  Inventor: Wen-Hsien Lee
 • Patent number: D891534
  Type: Grant
  Filed: January 13, 2020
  Date of Patent: July 28, 2020
  Inventor: Zixian Guo
 • Patent number: D891535
  Type: Grant
  Filed: February 20, 2019
  Date of Patent: July 28, 2020
  Inventor: Andreas Bauer
 • Patent number: D892233
  Type: Grant
  Filed: March 28, 2019
  Date of Patent: August 4, 2020
  Inventor: Qing Miao
 • Patent number: D894294
  Type: Grant
  Filed: June 17, 2019
  Date of Patent: August 25, 2020
  Assignee: GROOVE X, INC.
  Inventors: Kaname Hayashi, Kota Nezu
 • Patent number: D899531
  Type: Grant
  Filed: September 30, 2019
  Date of Patent: October 20, 2020
  Inventor: Wen Hsien Lee
 • Patent number: D900251
  Type: Grant
  Filed: July 24, 2019
  Date of Patent: October 27, 2020
  Assignee: Shenzhen TBZ Technology Co., LTD.
  Inventors: Jianjun Ouyang, Guoliang Liu
 • Patent number: D901608
  Type: Grant
  Filed: July 10, 2018
  Date of Patent: November 10, 2020
  Assignee: BLAST INC.
  Inventor: Junya Okabe
 • Patent number: D903011
  Type: Grant
  Filed: September 27, 2019
  Date of Patent: November 24, 2020
  Inventor: Wen Hsien Lee
 • Patent number: D906442
  Type: Grant
  Filed: September 14, 2018
  Date of Patent: December 29, 2020
  Assignee: GAZELAB Inc.
  Inventors: Juyoun Lee, Gaphyun Lee
 • Patent number: D906443
  Type: Grant
  Filed: October 30, 2018
  Date of Patent: December 29, 2020
  Inventor: Cary Lee Christie, II
 • Patent number: D907132
  Type: Grant
  Filed: September 6, 2019
  Date of Patent: January 5, 2021
  Inventor: Peiyi Lin
 • Patent number: D908178
  Type: Grant
  Filed: September 27, 2019
  Date of Patent: January 19, 2021
  Inventor: Wen Hsien Lee
 • Patent number: D909495
  Type: Grant
  Filed: May 29, 2019
  Date of Patent: February 2, 2021
  Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd.
  Inventors: Hongkue Lee, Norio Okada, Masato Suzuki
 • Patent number: D909496
  Type: Grant
  Filed: July 8, 2019
  Date of Patent: February 2, 2021
  Assignee: SHANTOU CITY AHEAD TOYS CO., LTD
  Inventor: Wei Zou
 • Patent number: D910122
  Type: Grant
  Filed: May 29, 2019
  Date of Patent: February 9, 2021
  Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd.
  Inventors: Hongkue Lee, Norio Okada, Masato Suzuki
 • Patent number: D910782
  Type: Grant
  Filed: November 26, 2017
  Date of Patent: February 16, 2021
  Assignee: UBTECH ROBOTICS CORP.
  Inventors: Jian Zhou, Huaqiang Lu, Yiping Li, Youjun Xiong, John Rhee, Peng Deng, Jianxin Pang, Zheng Xie, Shulong Liu, Yangyu Pi, Youpeng Li, Jing Shi, Yizhang Liu, Kunlei Zhao
 • Patent number: D911459
  Type: Grant
  Filed: August 30, 2018
  Date of Patent: February 23, 2021
  Assignee: UBTECH ROBOTICS CORP
  Inventors: Youjun Xiong, Huaqiang Lu, Yiping Li, Tao Xu, Sixin Li, Xinshui Huang, Meichun Liu, Qidong Xu, Youpeng Li, Da Li, Xue Yang, Zheng Xie, Qiuhong Shi