Air Conditioner Patents (Class D23/333)
 • Patent number: D788894
  Type: Grant
  Filed: December 4, 2014
  Date of Patent: June 6, 2017
  Assignees: HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO., LTD., GUANGDONG KELON AIR CONDITIONER CO., LTD.
  Inventors: Peiran Qin, Lei Wang
 • Patent number: D790676
  Type: Grant
  Filed: January 28, 2016
  Date of Patent: June 27, 2017
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Hyunsoo Kim, Youngmin Park
 • Patent number: D791291
  Type: Grant
  Filed: January 28, 2016
  Date of Patent: July 4, 2017
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Hyunsoo Kim, Youngmin Park
 • Patent number: D791292
  Type: Grant
  Filed: January 28, 2016
  Date of Patent: July 4, 2017
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Hyunsoo Kim, Youngmin Park
 • Patent number: D791293
  Type: Grant
  Filed: January 28, 2016
  Date of Patent: July 4, 2017
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Hyunsoo Kim, Youngmin Park
 • Patent number: D798427
  Type: Grant
  Filed: November 19, 2014
  Date of Patent: September 26, 2017
  Inventor: Jerry Fan
 • Patent number: D799652
  Type: Grant
  Filed: February 3, 2016
  Date of Patent: October 10, 2017
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventors: Ryohei Takamatsu, Mizuki Ogawa, Koji Saito, Masaru Imaizumi, Yuji Motomura
 • Patent number: D811567
  Type: Grant
  Filed: June 3, 2015
  Date of Patent: February 27, 2018
  Assignee: JOBAR INTERNATIONAL, INC.
  Inventor: Octavio Lopez
 • Patent number: D814000
  Type: Grant
  Filed: September 19, 2016
  Date of Patent: March 27, 2018
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Xiwei Qiao, Sha Li, Guangyu Chen
 • Patent number: D827115
  Type: Grant
  Filed: March 16, 2017
  Date of Patent: August 28, 2018
  Assignee: FKA Distributing Co., LLC
  Inventors: Christopher Michael Petersen, Yigal Offir, Lori Scooros, Herb Conroy
 • Patent number: D847313
  Type: Grant
  Filed: September 26, 2017
  Date of Patent: April 30, 2019
  Assignee: SHENZHEN GELUNBU BAIHUO CO., LTD
  Inventor: Cong Shen
 • Patent number: D850593
  Type: Grant
  Filed: March 16, 2017
  Date of Patent: June 4, 2019
  Assignee: FKA Distributing Co., LLC
  Inventors: Christopher Michael Petersen, Yigal Offir, Lori Scooros, Herb Conroy
 • Patent number: D852340
  Type: Grant
  Filed: December 21, 2018
  Date of Patent: June 25, 2019
  Assignee: Ontel Products Corporation
  Inventor: Scott Barlettano
 • Patent number: D854588
  Type: Grant
  Filed: July 31, 2017
  Date of Patent: July 23, 2019
  Assignee: BIOFRIDGE INC.
  Inventor: Jay Black
 • Patent number: D854670
  Type: Grant
  Filed: December 19, 2018
  Date of Patent: July 23, 2019
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Siyu Fang, Han Xiao, Yuqiang Zhao, Jingjing Wang, Luan Qin, Huanlong Wu, Weijun Liang, Xiaobo Su, Qijian Yang, Ye Yuan, Ke Mu
 • Patent number: D854671
  Type: Grant
  Filed: December 19, 2018
  Date of Patent: July 23, 2019
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Siyu Fang, Han Xiao, Yuqiang Zhao, Jingjing Wang, Luan Qin, Huanlong Wu, Weijun Liang, Xiaobo Su, Qijian Yang, Ye Yuan, Ke Mu
 • Patent number: D854672
  Type: Grant
  Filed: December 19, 2018
  Date of Patent: July 23, 2019
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Siyu Fang, Han Xiao, Yuqiang Zhao, Jingjing Wang, Luan Qin, Huanlong Wu, Weijun Liang, Xiaobo Su, Qijian Yang, Ye Yuan, Ke Mu
 • Patent number: D859619
  Type: Grant
  Filed: February 9, 2018
  Date of Patent: September 10, 2019
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Anthony Ogg, Jooneun Park, Jaesang Lee
 • Patent number: D861145
  Type: Grant
  Filed: January 5, 2018
  Date of Patent: September 24, 2019
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Siyu Fang, Han Xiao, Yuqiang Zhao, Jingjing Wang, Luan Qin, Huanlong Wu, Weijun Liang, Xiaobo Su, Qijian Yang, Ye Yuan, Ke Mu
 • Patent number: D865144
  Type: Grant
  Filed: May 22, 2018
  Date of Patent: October 29, 2019
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Su-Hyun Yoo, Jin-Sun Park, Min-Kyung Choi
 • Patent number: D865145
  Type: Grant
  Filed: May 31, 2018
  Date of Patent: October 29, 2019
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Su-Hyun Yoo, Jin-Sun Park, Min-Kyung Choi
 • Patent number: D874623
  Type: Grant
  Filed: July 26, 2017
  Date of Patent: February 4, 2020
  Inventor: Robert Lupi
 • Patent number: D882743
  Type: Grant
  Filed: May 17, 2018
  Date of Patent: April 28, 2020
  Inventor: Yongyi Yang
 • Patent number: D884858
  Type: Grant
  Filed: August 31, 2018
  Date of Patent: May 19, 2020
  Inventors: Quanfan Zhang, Yongyi Yang, Xiaoming Liu
 • Patent number: D888913
  Type: Grant
  Filed: November 8, 2018
  Date of Patent: June 30, 2020
  Inventors: Wenbing Ling, Chunqing Hu, Xue Zhang, Chunyue Xu, Jingjing Wang, Luan Qin, Huanlong Wu, Xuxiang He, Sha Li, Jijian Zhang, Nanfei Chen, Jinmei Feng, Qinhong Chen, Binglei Niu, Yang Guo, Weirui Liu, Linjun Yu, Zhaigu Fu, Zhaoyang Wu, Jiaying Tan, Junyi Zhou, Huihui Wang, Jianming Guan, Jianfeng Lin, Qingfeng Zhang, Xusheng Chen, Min Zhang, Ningning Han, Jiahua Liu, Kangquan Xu, Qingqing Cai
 • Patent number: D896936
  Type: Grant
  Filed: April 26, 2020
  Date of Patent: September 22, 2020
  Assignee: SHENZHEN WONUODE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventor: Jianghai Ou
 • Patent number: D900984
  Type: Grant
  Filed: February 25, 2019
  Date of Patent: November 3, 2020
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Sehwan Bae, Hyesun Lee, Seungho Baek, Hosik Jang, Ilseop So, Kyunam Lee
 • Patent number: D900985
  Type: Grant
  Filed: February 25, 2019
  Date of Patent: November 3, 2020
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Hyesun Lee, Sehwan Bae, Seungho Baek, Hosik Jang, Ilseop So, Kyunam Lee
 • Patent number: D901652
  Type: Grant
  Filed: February 25, 2019
  Date of Patent: November 10, 2020
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Sehwan Bae, Hyesun Lee, Seungho Baek, Hosik Jang, Ilseop So, Kyunam Lee
 • Patent number: D901653
  Type: Grant
  Filed: February 25, 2019
  Date of Patent: November 10, 2020
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Sehwan Bae, Hyesun Lee, Seungho Baek, Hosik Jang, Ilseop So, Kyunam Lee
 • Patent number: D901654
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2019
  Date of Patent: November 10, 2020
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Hyesun Lee, Sehwan Bae, Seungho Baek, Hosik Jang, Ilseop So, Kyunam Lee
 • Patent number: D901655
  Type: Grant
  Filed: March 5, 2019
  Date of Patent: November 10, 2020
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Hyesun Lee, Sehwan Bae, Seungho Baek, Hosik Jang, Ilseop So, Kyunam Lee
 • Patent number: D903072
  Type: Grant
  Filed: April 9, 2019
  Date of Patent: November 24, 2020
  Assignee: NINGBO YIMI REFRIGERATION TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventor: Qihao Gu
 • Patent number: D903073
  Type: Grant
  Filed: June 20, 2019
  Date of Patent: November 24, 2020
  Inventor: Lanhua Li
 • Patent number: D905836
  Type: Grant
  Filed: July 26, 2019
  Date of Patent: December 22, 2020
  Assignee: HEFEI YIXINDA ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD.
  Inventor: Yuting Lu
 • Patent number: D907188
  Type: Grant
  Filed: June 9, 2020
  Date of Patent: January 5, 2021
  Inventor: Jianzhen Zhang
 • Patent number: D907189
  Type: Grant
  Filed: June 9, 2020
  Date of Patent: January 5, 2021
  Inventor: Jianzhen Zhang
 • Patent number: D908852
  Type: Grant
  Filed: September 20, 2019
  Date of Patent: January 26, 2021
  Assignee: SHENZHEN Keku Technology Co., Ltd.
  Inventor: Xinghan Zhao
 • Patent number: D909548
  Type: Grant
  Filed: February 25, 2019
  Date of Patent: February 2, 2021
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Hyesun Lee, Sehwan Bae, Seungho Baek, Hosik Jang, Ilseop So, Kyunam Lee
 • Patent number: D910154
  Type: Grant
  Filed: February 25, 2019
  Date of Patent: February 9, 2021
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Hyesun Lee, Sehwan Bae, Seungho Baek, Hosik Jang, Ilseop So, Kyunam Lee
 • Patent number: D910155
  Type: Grant
  Filed: February 25, 2019
  Date of Patent: February 9, 2021
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Sehwan Bae, Hyesun Lee, Seungho Baek, Ilseop So, Hosik Jang, Kyunam Lee
 • Patent number: D910156
  Type: Grant
  Filed: March 5, 2019
  Date of Patent: February 9, 2021
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Hyesun Lee, Sehwan Bae, Seungho Baek, Hosik Jang, Ilseop So, Kyunam Lee
 • Patent number: D917032
  Type: Grant
  Filed: March 16, 2020
  Date of Patent: April 20, 2021
  Assignee: DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
  Inventor: Ryouichi Nakagawa
 • Patent number: D924382
  Type: Grant
  Filed: August 21, 2020
  Date of Patent: July 6, 2021
  Assignee: SHENZHEN MOSENSHI TECHNOLOGY CO., LTD.
  Inventor: Feitong He
 • Patent number: RE48619
  Type: Grant
  Filed: November 30, 2020
  Date of Patent: July 6, 2021
  Assignee: ONTEL PRODUCTS CORPORATION
  Inventor: Scott Barlettano
 • Patent number: D926951
  Type: Grant
  Filed: April 23, 2020
  Date of Patent: August 3, 2021
  Inventors: Jiaying Tan, Junjie Ling, Zitong Wang, Linjun Yu, Huanlong Wu, Zuoxin Yang, Weirui Liu, Huihui Wang
 • Patent number: D927658
  Type: Grant
  Filed: March 8, 2021
  Date of Patent: August 10, 2021
  Inventor: Ruochen Fu
 • Patent number: D927660
  Type: Grant
  Filed: August 3, 2018
  Date of Patent: August 10, 2021
  Assignee: DAIKIN INDUSTRIES LTD.
  Inventors: Masahiko Chouji, Kouichirou Seki, Kaichi Tsuji
 • Patent number: D933179
  Type: Grant
  Filed: July 1, 2019
  Date of Patent: October 12, 2021
  Assignee: SHENZHEN CHANGJIANG E-COMMERCE CO., LTD.
  Inventor: Wen-Bin Fu
 • Patent number: D933180
  Type: Grant
  Filed: January 14, 2020
  Date of Patent: October 12, 2021
  Assignee: SHENZHEN MAIWEIXUN ELECTRONIC CO., LTD
  Inventor: Taiming Chen