Air Conditioner (27) Patents (Class D23/351)
 • Patent number: D909553
  Type: Grant
  Filed: January 17, 2018
  Date of Patent: February 2, 2021
  Assignee: DAIKIN INDUSTRIES LTD.
  Inventor: Wenqing Chen
 • Patent number: D909554
  Type: Grant
  Filed: August 7, 2019
  Date of Patent: February 2, 2021
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventors: Takanori Ikegaya, Shinya Ishihama
 • Patent number: D912234
  Type: Grant
  Filed: June 25, 2018
  Date of Patent: March 2, 2021
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Weirui Liu, Sha Li, Yan Ruan, Piaopiao Hao
 • Patent number: D912790
  Type: Grant
  Filed: March 14, 2019
  Date of Patent: March 9, 2021
  Assignee: LG Electronics Inc.
  Inventors: Sangyoon Lee, Sehwan Bae, Hyesun Lee, Seungho Baek, Hosik Jang, Ilseop So, Kyunam Lee
 • Patent number: D913466
  Type: Grant
  Filed: December 30, 2019
  Date of Patent: March 16, 2021
  Inventors: Shaocun Shen, Junyi Zhou, Linjun Yu, Zhenqian Wen, Qianru Peng, Binjie Dong, Huanlong Wu, Weirui Liu
 • Patent number: D914183
  Type: Grant
  Filed: November 14, 2019
  Date of Patent: March 23, 2021
  Inventors: Chengfei Pan, Yingqiang Mo, Shize Li
 • Patent number: D914859
  Type: Grant
  Filed: July 14, 2019
  Date of Patent: March 30, 2021
  Assignee: Seeley International Pty Ltd
  Inventors: Shane Antony Harris, Ian Howard Pendergrast
 • Patent number: D914860
  Type: Grant
  Filed: March 14, 2019
  Date of Patent: March 30, 2021
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Sangyoon Lee, Hyesun Lee, Sehwan Bae, Seungho Baek, Ilseop So, Hosik Jang, Kyunam Lee
 • Patent number: D915572
  Type: Grant
  Filed: September 26, 2019
  Date of Patent: April 6, 2021
  Assignee: FUJITSU GENERAL LIMITED
  Inventors: Mitsuo Fujioka, Takayuki Kudo
 • Patent number: D916260
  Type: Grant
  Filed: January 8, 2020
  Date of Patent: April 13, 2021
  Assignee: LG Electronics Inc.
  Inventors: Jeongguen Choi, Soyoung Kim, Seoyeon Lee, Keunho Ju
 • Patent number: D916261
  Type: Grant
  Filed: September 2, 2019
  Date of Patent: April 13, 2021
  Inventors: Huanlong Wu, Huihui Wang, Zuoxin Yang, Linjun Yu, Zitong Wang, Jiaying Tan, Junjie Ling, Junyi Zhou, Weirui Liu, Chunlei Zhang, Shaocun Shen, Binjie Dong, Zhenqian Wen, Zhaoyang Wu, Qianru Peng, Yuhu Guo, Sha Li, Yan Liu, Jianfeng Lin, Nanfei Chen, Yang Zhao, Linfeng Huang, Qiding Liu, Yuting Fan, Shixiong Chen, Yan Ruan, Yanli Huang
 • Patent number: D919778
  Type: Grant
  Filed: November 27, 2019
  Date of Patent: May 18, 2021
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventor: Dai Sato
 • Patent number: D920490
  Type: Grant
  Filed: April 16, 2019
  Date of Patent: May 25, 2021
  Inventors: Ruilin Huang, Hailu Wang
 • Patent number: D921172
  Type: Grant
  Filed: June 24, 2019
  Date of Patent: June 1, 2021
  Assignee: FUJITSU GENERAL LIMITED
  Inventor: Hiroshi Kobayashi
 • Patent number: D921173
  Type: Grant
  Filed: June 24, 2019
  Date of Patent: June 1, 2021
  Assignee: FUJITSU GENERAL LIMITED
  Inventor: Hiroshi Kobayashi
 • Patent number: D922553
  Type: Grant
  Filed: November 20, 2019
  Date of Patent: June 15, 2021
  Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd.
  Inventors: Kangdoo Kim, Sangin Lee, Suhyun Yoo
 • Patent number: D923764
  Type: Grant
  Filed: August 6, 2019
  Date of Patent: June 29, 2021
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Hyein Jung, Inhyeuk Choi, Sangyoon Lee, Eunsil Mok, Seungho Baek, Soonho Jung
 • Patent number: D924383
  Type: Grant
  Filed: November 13, 2019
  Date of Patent: July 6, 2021
  Assignee: Samsung Electronics Co., Ltd.
  Inventors: Kangdoo Kim, Suhyun Yoo, Sangin Lee
 • Patent number: D924384
  Type: Grant
  Filed: January 8, 2020
  Date of Patent: July 6, 2021
  Assignee: LG Electronics Inc.
  Inventors: Jeongguen Choi, Soyoung Kim, Seoyeon Lee, Keunho Ju
 • Patent number: D925020
  Type: Grant
  Filed: July 14, 2019
  Date of Patent: July 13, 2021
  Inventors: Shane Antony Harris, Ian Howard Pendergrast
 • Patent number: D925021
  Type: Grant
  Filed: July 14, 2019
  Date of Patent: July 13, 2021
  Inventors: Shane Antony Harris, Ian Howard Pendergrast
 • Patent number: D925022
  Type: Grant
  Filed: January 8, 2020
  Date of Patent: July 13, 2021
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Jeongguen Choi, Soyoung Kim, Seoyeon Lee, Keunho Ju
 • Patent number: D925713
  Type: Grant
  Filed: January 8, 2020
  Date of Patent: July 20, 2021
  Assignee: LG ELECTRONICS INC.
  Inventors: Jeongguen Choi, Soyoung Kim, Seoyeon Lee, Keunho Ju
 • Patent number: D926953
  Type: Grant
  Filed: November 19, 2020
  Date of Patent: August 3, 2021
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Huihui Wang, Huanlong Wu, Linjun Yu, Zuoxin Yang, Junjie Ling, Jiaying Tan, Zitong Wang, Weirui Liu
 • Patent number: D926954
  Type: Grant
  Filed: November 19, 2020
  Date of Patent: August 3, 2021
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Shaocun Shen, Huanlong Wu, Linjun Yu, Chunlei Zhang, Qianru Peng, Binjie Dong, Zhenqian Wen, Huihui Wang, Zhaoyang Wu, Weirui Liu
 • Patent number: D926955
  Type: Grant
  Filed: November 19, 2020
  Date of Patent: August 3, 2021
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Huihui Wang, Huanlong Wu, Linjun Yu, Zuoxin Yang, Junjie Ling, Jiaying Tan, Zitong Wang, Weirui Liu
 • Patent number: D926956
  Type: Grant
  Filed: November 19, 2020
  Date of Patent: August 3, 2021
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Yuhu Guo, Sha Li, Nanfei Chen, Yang Zhao, Jianfeng Lin, Yan Liu
 • Patent number: D927663
  Type: Grant
  Filed: November 19, 2020
  Date of Patent: August 10, 2021
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Shixiong Chen, Sha Li, Nanfei Chen, Qiding Liu, Yan Ruan, Linfeng Huang, Yanli Huang, Yuting Fan
 • Patent number: D930801
  Type: Grant
  Filed: August 14, 2019
  Date of Patent: September 14, 2021
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventors: Ryota Uemura, Shingo Iwatsuki, Shunji Ueda
 • Patent number: D940289
  Type: Grant
  Filed: April 30, 2018
  Date of Patent: January 4, 2022
  Assignee: Dometic Sweden AB
  Inventors: Rickard Hederstierna, Samuele Meda
 • Patent number: D940843
  Type: Grant
  Filed: October 22, 2019
  Date of Patent: January 11, 2022
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventors: Takeshi Hatomura, Yu Tamaki, Takuya Matsuda, Tadashi Ariyama
 • Patent number: D940844
  Type: Grant
  Filed: November 27, 2019
  Date of Patent: January 11, 2022
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventor: Dai Sato
 • Patent number: D944374
  Type: Grant
  Filed: December 2, 2020
  Date of Patent: February 22, 2022
  Assignee: Dometic Sweden AB
  Inventors: Rickard Hederstierna, Samuele Meda
 • Patent number: D944955
  Type: Grant
  Filed: March 9, 2020
  Date of Patent: March 1, 2022
  Assignee: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
  Inventors: Kangdoo Kim, Sangin Lee, Suhyun Yoo
 • Patent number: D946131
  Type: Grant
  Filed: November 22, 2019
  Date of Patent: March 15, 2022
  Assignee: Berner International, LLC
  Inventor: Jeremy OHalloran
 • Patent number: D946725
  Type: Grant
  Filed: February 20, 2020
  Date of Patent: March 22, 2022
  Assignees: DAIKIN INDUSTRIES, LTD., DAIKIN EUROPE N.V.
  Inventor: Hiroyasu Kosuge
 • Patent number: D946726
  Type: Grant
  Filed: February 20, 2020
  Date of Patent: March 22, 2022
  Assignees: DAIKIN INDUSTRIES, LTD., DAIKIN EUROPE N.V.
  Inventor: Hiroyasu Kosuge
 • Patent number: D946727
  Type: Grant
  Filed: February 20, 2020
  Date of Patent: March 22, 2022
  Assignees: DAIKIN INDUSTRIES, LTD., DAIKIN EUROPE N.V.
  Inventor: Hiroyasu Kosuge
 • Patent number: D949305
  Type: Grant
  Filed: July 12, 2018
  Date of Patent: April 19, 2022
  Assignee: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  Inventors: Ke Mu, Luan Qin, Jingjing Wang, Huanlong Wu, Huihui Wang, Sha Li, Caihua Peng, Zhaigu Fu
 • Patent number: D949306
  Type: Grant
  Filed: May 20, 2020
  Date of Patent: April 19, 2022
  Assignee: TADIRAN CONSUMER AND TECHNOLOGY PRODUCTS LTD.
  Inventor: Boaz Zemer
 • Patent number: D952813
  Type: Grant
  Filed: December 21, 2021
  Date of Patent: May 24, 2022
  Assignees: DAIKIN INDUSTRIES, LTD., DAIKIN EUROPE N.V.
  Inventor: Hiroyasu Kosuge
 • Patent number: D956112
  Type: Grant
  Filed: March 16, 2020
  Date of Patent: June 28, 2022
  Assignee: KPS GLOBAL LLC
  Inventors: James M. Costanza, Christopher Thompson, Rahul Sharma
 • Patent number: D956113
  Type: Grant
  Filed: March 30, 2021
  Date of Patent: June 28, 2022
  Assignee: KPS GLOBAL LLC
  Inventors: James M. Costanza, Rahul Sharma, Michael Cline
 • Patent number: D957600
  Type: Grant
  Filed: April 29, 2020
  Date of Patent: July 12, 2022
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventors: Izuru Hamasaki, Satoshi Arai, Takanori Ikegaya
 • Patent number: D957601
  Type: Grant
  Filed: April 29, 2020
  Date of Patent: July 12, 2022
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventors: Izuru Hamasaki, Satoshi Arai, Takanori Ikegaya
 • Patent number: D957602
  Type: Grant
  Filed: April 29, 2020
  Date of Patent: July 12, 2022
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventors: Izuru Hamasaki, Satoshi Arai, Takanori Ikegaya
 • Patent number: D957603
  Type: Grant
  Filed: April 29, 2020
  Date of Patent: July 12, 2022
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventors: Izuru Hamasaki, Satoshi Arai, Takanori Ikegaya
 • Patent number: D957604
  Type: Grant
  Filed: April 29, 2020
  Date of Patent: July 12, 2022
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventors: Izuru Hamasaki, Satoshi Arai, Takanori Ikegaya
 • Patent number: D957605
  Type: Grant
  Filed: October 1, 2020
  Date of Patent: July 12, 2022
  Assignee: Mitsubishi Electric Corporation
  Inventors: Izuru Hamasaki, Satoshi Arai, Takanori Ikegaya
 • Patent number: D958311
  Type: Grant
  Filed: May 19, 2020
  Date of Patent: July 19, 2022
  Assignee: FUJITSU GENERAL LIMITED
  Inventor: Hiroshi Kobayashi