Patents by Inventor Ping Chen

Ping Chen has filed for patents to protect the following inventions. This listing includes patent applications that are pending as well as patents that have already been granted by the United States Patent and Trademark Office (USPTO).

 • Publication number: 20240163418
  Abstract: A camera verification piece includes a body provided with a verification structure for detection by visual detection equipment. The verification structure is constructed to adapt to a to-be-detected structure on a to-be-detected part.
  Type: Application
  Filed: October 20, 2023
  Publication date: May 16, 2024
  Inventors: Zhipeng ZHANG, Ziyang SHEN, Yong CHEN, Ping JIANG
 • Publication number: 20240162602
  Abstract: An electronic device is provided. The electronic device includes a first substrate, an insulating layer, a first conductive layer and a second conductive layer. The insulating layer is overlapped with the first substrate. The second conductive layer contacts with the first conductive layer. The first conductive layer and the second conductive layer are disposed between the first substrate and the insulating layer. The second conductive layer is disposed between the first conductive layer and the insulating layer. Moreover, a thermal expansion coefficient of the second conductive layer is between a thermal expansion coefficient of the first conductive layer and a thermal expansion coefficient of the insulating layer.
  Type: Application
  Filed: January 2, 2024
  Publication date: May 16, 2024
  Inventors: Chia-Ping TSENG, Ker-Yih KAO, Chia-Chi HO, Ming-Yen WENG, Hung-I TSENG, Shu-Ling WU, Huei-Ying CHEN
 • Publication number: 20240162082
  Abstract: A manufacturing method of a semiconductor structure including following steps is provided. A first sacrificial layer and a second sacrificial layer are formed in a first substrate. A first device layer including a first dielectric structure and a first landing pad is formed on the first substrate. A second device layer including a second dielectric structure and a second landing pad is formed on a second substrate. The first dielectric structure is bonded to the second dielectric structure. A portion of the first substrate is removed to expose the first sacrificial layer and the second sacrificial layer. An etch-back process is performed by using the first substrate as a mask to form a first opening exposing the first landing pad and a second opening exposing the second landing pad. A first TSV structure and a second TSV structure are respectively formed in the first opening and the second opening.
  Type: Application
  Filed: January 6, 2023
  Publication date: May 16, 2024
  Applicant: Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation
  Inventors: Shih-Ping Lee, Shyng-Yeuan Che, Ya-Ting Chen, Pin-Chieh Huang
 • Publication number: 20240161818
  Abstract: The invention provides a layout pattern of static random access memory (SRAM), which at least comprises a plurality of gate structures located on a substrate and spanning the plurality of fin structures to form a plurality of transistors distributed on the substrate, wherein the plurality of transistors comprise two pull-up transistors (PU), two pull-down transistors (PD) to form a latch circuit, and two access transistors (PG) connected to the latch circuit. In each SRAM memory cell, the fin structure included in the pull-up transistor (PU) is defined as a PU fin structure, the fin structure included in the pull-down transistor (PD) is defined as a PD fin structure, and the fin structure included in the access transistor (PG) is defined as a PG fin structure, wherein a width of the PD fin structure is wider than a width of the PG fin structure.
  Type: Application
  Filed: November 30, 2022
  Publication date: May 16, 2024
  Applicant: UNITED MICROELECTRONICS CORP.
  Inventors: Chun-Hsien Huang, Yu-Tse Kuo, Shu-Ru Wang, Li-Ping Huang, Yu-Fang Chen, Chun-Yen Tseng, Tzu-Feng Chang, Chun-Chieh Chang
 • Publication number: 20240160306
  Abstract: A display panel, including an active area and a peripheral area, which is located outside of the active area, wherein the active area comprises a base substrate, and a display structure layer and a touch structure layer sequentially arranged on the base substrate; the peripheral area includes an isolation dam, a first ground trace and a second ground trace arranged on the base substrate; and the first ground trace is located at a side of the isolation dam close to the active area, and the second ground trace is located at a side of the isolation dam away from the active area.
  Type: Application
  Filed: January 9, 2023
  Publication date: May 16, 2024
  Inventors: Chang LUO, Xiping LI, Hongwei MA, Ming HU, Wei HE, Youngyik KO, Haijun QIU, Yi ZHANG, Taofeng XIE, Tianci CHEN, Qun MA, Xinghua LI, Ping WEN, Yang ZHOU, Yuanqi ZHANG, Xiaoyan YANG, Shun ZHANG, Pandeng TANG, Yang ZENG, Tong ZHANG, Xiaofei HOU, Zhidong WANG, Haoyuan FAN, Jinhwan HWANG
 • Patent number: 11984359
  Abstract: A semiconductor device includes a first conductive structure. The semiconductor device includes a first dielectric structure. The semiconductor device includes a second conductive structure. The first dielectric structure is positioned between a first surface of the first conductive structure and a surface of the second conductive structure. The semiconductor device includes an etch stop layer overlaying the first conductive structure. The semiconductor device includes a first spacer structure overlaying the first dielectric structure. The semiconductor device includes a second dielectric structure overlaying the first spacer structure and the etch stop layer.
  Type: Grant
  Filed: February 28, 2022
  Date of Patent: May 14, 2024
  Assignee: TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
  Inventors: Pokuan Ho, Hsin-Ping Chen, Chia-Tien Wu
 • Patent number: 11980909
  Abstract: Provided is a three-dimensional atomization device for heating a porous liquid guiding material. The atomization device comprises a porous liquid guiding material member (10) and a heating member (20). The porous liquid guiding material member (10) has a plurality of outer surfaces. The heating member (20) is provided on at least two adjacent outer surfaces of the plurality of outer surfaces to form at least two heating surfaces (201). The heating member (20) forms one or more metal heating trajectories (100) on the heating surfaces (201). The metal heating trajectories (100) are equidistantly distributed in a lengthwise direction of the porous liquid guiding material member (10). The porous liquid guiding material member (10) realizes a liquid transmission along a lengthwise direction which is defined as a first direction, and an airflow transmission along a second direction which is perpendicular to the second direction.
  Type: Grant
  Filed: February 14, 2019
  Date of Patent: May 14, 2024
  Assignee: Shenzhen Huachengda Precision Industry Co. Ltd.
  Inventor: Ping Chen
 • Publication number: 20240152187
  Abstract: A foldable electronic device including a first body, a second body, a hinge module, and a cover is provided. The hinge module is connected to the first body and the second body, such that the first body and the second body are rotated relatively to be folded or unfolded via the hinge module. The hinge module has a protruding rod eccentric to a rotation center of the hinge module. The cover is pivoted to the second body and located on a moving path of the protruding rod. The hinge module drives the cover to be rotated relative to the second body via the protruding rod.
  Type: Application
  Filed: October 24, 2023
  Publication date: May 9, 2024
  Applicant: Acer Incorporated
  Inventors: Chun-Hung Wen, Chun-Hsien Chen, Hui-Ping Sun, Wen-Neng Liao, Yu-Ming Lin, Kuan-Lin Chen
 • Publication number: 20240153168
  Abstract: Provided are an interaction method and apparatus in a live streaming room, a device, and a storage medium. The method comprises: in response to a trigger operation for a preset drawing entry on a live streaming room page, jumping to a graphic drawing page from the live streaming room page, a drawing trajectory set for a preset object being displayed on the graphical drawing page; when a drawing stroke on the graphic drawing page is received, matching the drawing stroke with the drawing trajectory; and if it is determined that the drawing stroke is successfully matched with the drawing trajectory, displaying prompt information about successful participation in a preset activity, the preset activity and the preset drawing entry having a correspondence.
  Type: Application
  Filed: March 14, 2022
  Publication date: May 9, 2024
  Inventors: Ling YANG, Manting WANG, Sijing WANG, Ji LIU, Feifei TANG, Xiaoben WANG, Man ZHANG, Zaiyou RUAN, Yuna HU, Zihao CHEN, Siqin LIU, Chen ZHONG, Suyao ZHANG, Yichao WU, Changhua HE, Zenan LI, Yibin CHEN, Jialuo ZHANG, Ping LI, Xinyue GONG, Jialong ZHAO, Fanglu ZHONG, Lin ZHOU, Fukang HONG, Xiangzeng MENG, Qian LI
 • Patent number: 11977232
  Abstract: A wearable device and a method for adjusting a display state based on an environment are provided. The method is adapted for the wearable device. The method includes: capturing an environmental image; when determining that there is a specific object in the environmental image, determining a display mode of a display circuit based on the specific object; and controlling the display circuit to be adjusted to a display state corresponding to the display mode.
  Type: Grant
  Filed: March 25, 2022
  Date of Patent: May 7, 2024
  Assignee: Coretronic Corporation
  Inventors: Shih-Min Wu, Yi-Fa Wang, Ping-Chen Ma
 • Patent number: 11975421
  Abstract: The present disclosure provides a chemical mechanical polishing system having a unitary platen. The platen includes one or more recesses within the platen to house various components for the polishing/planarization process. In one embodiment, the platen includes a first recess and a second recess. The first recess is located under the second recess. An end point detector is placed in the first recess and a detector cover may be placed in the second recess. A sealing mean is provided in a space between the end point detector and the detector cover to prevent any external or foreign materials from coming in contact with the end point detector. A fastener used for fastening the detector cover to the platen also provides addition protection to prevent foreign materials from coming in contact with components received in the recesses.
  Type: Grant
  Filed: January 3, 2023
  Date of Patent: May 7, 2024
  Assignee: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
  Inventors: Tsung-Lung Lai, Cheng-Ping Chen, Shih-Chung Chen, Sheng-Tai Peng, Rong-Long Hung
 • Patent number: 11978570
  Abstract: An antioxidant conductive thermal paste and a method of manufacturing the same are provided. The antioxidant conductive thermal paste includes a reactive monomer, a thermosetting resin, a polymerization inhibitor, an electrically conductive filler, and a thixotropic agent. The method consists of the steps of mixing a reactive monomer, a thermosetting resin, and a polymerization inhibitor evenly to get a first polymer mixture, and adding an electrically conductive filler and a thixotropic agent into the first polymer mixture in turn and blending the mixture evenly to obtain an antioxidant conductive thermal paste with good adherence, high electrical conductivity, high thermal conductivity, improved thermal-mechanical fatigue resistance or mechanical fatigue resistance.
  Type: Grant
  Filed: August 21, 2023
  Date of Patent: May 7, 2024
  Assignee: Geckos Technology Corp.
  Inventors: Wei-Chen Chang, Chen-Yen Fan, Ping-Hung Chen, Tsung-Huan Sheng
 • Patent number: 11978929
  Abstract: A close-end fuel cell and an anode bipolar plate thereof are provided. The anode bipolar plate includes an airtight conductive frame and a conductive porous substrate disposed within the airtight conductive frame. In the airtight conductive frame, an edge of a first side has a fuel inlet, and an edge of a second side has a fuel outlet. The conductive porous substrate has at least one flow channel, where a first end of the flow channel communicates with the fuel inlet, a second end of the flow channel communicates with the fuel outlet. The flow channel is provided with a blocking part near the fuel inlet to divide the flow channel into two areas.
  Type: Grant
  Filed: August 23, 2021
  Date of Patent: May 7, 2024
  Assignee: Industrial Technology Research Institute
  Inventors: Sung-Chun Chang, Chien-Ming Lai, Chiu-Ping Huang, Li-Duan Tsai, Keng-Yang Chen
 • Publication number: 20240139337
  Abstract: The present disclosure relates to a method for treating a cancer and/or cancer metastasis in a subject comprising administering to the subject irinotecan loaded in a mesoporous silica nanoparticle. The present disclosure also provides a conjugate comprising an agent loaded in a mesoporous silica nanoparticle (MSN) defining at least one pore and having at least one functional group on a sidewall of the at least one pore.
  Type: Application
  Filed: November 2, 2022
  Publication date: May 2, 2024
  Inventors: Cheng-Hsun WU, SI-HAN WU, YI-PING CHEN, RONG-LIN ZHANG, CHUNG-YUAN MOU, Yu-Tse LEE
 • Publication number: 20240142174
  Abstract: A storage rack and a drying device including the storage rack. The storage rack includes a frame and a support beam assembly including a connector seat, a first connector and a support beam. The connector seat is connected to the frame, and the support beam is connected to the connector seat by the first connector. The support beam is connected to the frame by the first connector and the connector seat rather than by direct welding which may cause deformation. It is ensured that the support beam can provide desirable levelness for a shelf panel to be supported thereon. In this way, good levelness of the shelf panel can be achieved at a reduced thickness thereof, resulting in a reduction in economic cost. Moreover, for a detachable shelf panel, its placement and removal can be facilitated.
  Type: Application
  Filed: July 29, 2021
  Publication date: May 2, 2024
  Inventors: Binwen CHEN, Ping YAN, Qiuyu QU, Long LIU, Yuan HUANG
 • Patent number: 11969915
  Abstract: The present application disclosures a double production line and a rapid prefabrication process of a segmental beam. The double production line including two production machine and a track system provided on the construction ground; the production machine includes a fixed end mold, two side molds, a bottom mold trolley, a middle internal mold trolley and two side internal mold trolley; two side molds are positioned on two sides of the fixed end mold respectively, the fixed end mold and two side molds together define a pouring position with an end opening, two openings of the pouring position are arranged facing each other; the track system includes a transverse track and a longitudinal track communicated with each other, two pouring positions are both positioned in the extension path of the transverse track, and the longitudinal track is positioned between two pouring positions.
  Type: Grant
  Filed: December 20, 2021
  Date of Patent: April 30, 2024
  Assignees: CHINA RAILWAY GUANGZHOU ENGINEERING GROUP CO., LTD., China Railway Guangzhou Engineering Group Real Estate Co., Ltd.
  Inventors: Xiao Zhou, Xiaofeng Deng, Yongguang Chen, Zhouyu Xie, Gaofei Wei, Jiawei Yang, Ping Zhang, Beibei Cheng, Wenqiang Zheng, Ying Wang, Yuan Xu
 • Patent number: 11972799
  Abstract: A filament forming method includes: performing first stage to apply first bias including gate and drain voltages to a resistive memory unit plural times until read current reaches first saturating state, latching read current in first saturating state as saturating read current, determining whether rate of increase of saturating read current is less than first threshold value; when rate of increase of saturating read current is not less than first threshold value, performing second stage to apply second bias, by increasing gate voltage and decreasing drain voltage, to the resistive memory unit plural times until read current reaches second saturating state, latching read current in second saturating state as saturating read current and determining whether rate of increase of saturating read current is less than first threshold value; finishing the method when rate of increase of saturating read current is less than first threshold value and saturating read current reaches target current value.
  Type: Grant
  Filed: March 1, 2022
  Date of Patent: April 30, 2024
  Assignee: Winbond Electronics Corp.
  Inventors: Frederick Chen, Ping-Kun Wang, Chia-Hung Lin, Jun-Yao Huang
 • Patent number: 11970812
  Abstract: A driving system having a hollow shaft, a solid shaft arranged in the hollow shaft, a stator, a rotor connected to the hollow shaft, a clutch mechanism selectively engaged to one of the stator and the rotor, and a speed reduction mechanism having a planetary carrier assembly engaged to the clutch mechanism, and a planetary gear train connected between the solid shaft and the rotor, wherein where the clutch mechanism is engaged to the stator in a transmission manner, the planetary carrier assembly is connected with the stator, and the rotor drives the solid shaft and the hollow shaft to operate at a differential speed, and where the clutch mechanism is engaged to the rotor in the transmission manner, the planetary carrier assembly is connected with the rotor, and the rotor drives the solid shaft and the hollow shaft to operate at a same speed by the planetary gear train.
  Type: Grant
  Filed: October 26, 2020
  Date of Patent: April 30, 2024
  Assignees: GUANGDONG WELLING MOTOR MANUFACTURING CO., LTD., MIDEA WELLING MOTOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
  Inventors: Yiming Hu, Tiantian Yan, Ping Li, Di Wu, Jintao Chen
 • Patent number: 11973333
  Abstract: A method for determining phase locking of critical arc light includes: step 1: monitoring and collecting light radiation intensity of an arc inside a switch cabinet in real time, and converting the collected light radiation intensity into an electrical signal; step 2: extracting a power-frequency fundamental wave of the electrical signal, comparing an amplitude of the power-frequency fundamental wave of the electrical signal with a first threshold, and generating a pre-warning signal based on a comparison result of the first threshold; step 3: comparing the amplitude of the power-frequency fundamental wave of the electrical signal with a second threshold voltage, and generating a control signal based on a comparison result of the second threshold voltage and a protection time threshold; and step 4: protecting the switch cabinet under the critical arc light environment based on the pre-warning signal and the control signal.
  Type: Grant
  Filed: February 6, 2023
  Date of Patent: April 30, 2024
  Assignee: Wuxi Power Supply Branch of State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd.
  Inventors: Jin Miao, Ping Chen, Yin Gu, Xi Wu, Jun Qin, Bin Fei, Junfeng Wu, Zhaoyun Leng, Ming Ren
 • Patent number: 11973366
  Abstract: Describes is a battery booster for jumpstarting a vehicle having an external battery. The battery booster comprising a set of electrical conductors, a power supply configured to supply a starting current to jump start the vehicle via the set of electrical conductors, a boost switch positioned in-line between the power supply and a set of battery clamps on one of the set of electrical conductors; and at least one processor configured to output a control signal to close the boost switch as a function of one or more parameters of the power supply, the external battery, or the vehicle. The set of electrical conductors are configured to couple with the external battery or with an engine that is electrically coupled with the external battery via the set of battery clamps. The set of electrical conductors comprises a positive electrical conductor and a negative electrical conductor.
  Type: Grant
  Filed: October 19, 2021
  Date of Patent: April 30, 2024
  Assignee: Schumacher Electric Corporation
  Inventors: Patrick J. Clarke, Brian F. Butler, Xiao Ping Chen, Barry O'Dell, Ronald Walkup, John S. Whiting